نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پاکتچی، احمد انسان‌شناسی حکیم ترمذی [دوره 17، شماره 46، 1395، صفحه 77-103]
 • پیوند، موزونه مؤلف یادداشت‌ها و خاطره‌های خوب [دوره 9، شماره 20، 1387، صفحه 44-52]

ت

چ

 • چراغ‌ابدال‌اف، اَ. رابطۀ ادبیات حرفه‌ای و فولکلور در آثار میرسعید میرشکر [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 9-22]

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ع

غ

ف

ق

 • قادراف، کریم‌جان «رسالۀ شرحیه» میرسیدعلی همدانی [دوره 12، شماره 32، 1390، صفحه 88-107]
 • قادری، سیدجعفر مشکلات واژه‌گزینی و اصطلاح‌سازی در تاجیکستان [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 103-108]
 • قاسمی، سعدی زبان خامه تا دم می‌زند بر زخم شمشیر است [دوره 7، شماره 10، 1385، صفحه 85-92]
 • قاسمی، مسعود نگاهی کوتاه بر ملخّص‌اللّغات (نقد کتاب) [دوره 7، شماره 12، 1385، صفحه 109-126]
 • قطب‌الدین، عبدالمؤمن جایگاه دین در مطبوعات تاجیکستان [دوره 8، شماره 17، 1386، صفحه 59-66]
 • قمرزاده، اصل‌الدین وارثان رودکی در سمرقند کنونی [دوره 8، شماره 15، 1386، صفحه 111-122]
 • قهّاری، روشنگر آلبرت خروموف و میخائیل اندری‌اف، دو ایران‌شناس برجسته [دوره 10، شماره 22، 1388، صفحه 107-122]

ک

گ

م

ن

و

 • وهاب، رستم چند روزی در جهان شعر [دوره 11، 26 و 27، 1389، صفحه 116-147]
 • وهاب‌نیا، رستم نشانه‌هایی از سبک هندی در شعر حافظ [دوره 12، شماره 30، 1390، صفحه 147-160]

ه

ی