دوفصلنامة علمی- ترویجی پژوهش‌های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی، ویژه‌نامة حکیم ترمذی سال هفدهم، شمارة 46، بهار و تابستان 1395


عنوان مقاله [English]

Biannual Journal of Linguistic and Literary Researches in Central Asia, Special Issue Hakim Tirmizi 17th year, No. 46, Spring & Summer 2016