دوفصلنامة علمی- ترویجی پژوهش‌های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی، ویژه‌نامة میرسیدعلی همدانی سال شانزدهم، شماره 44، بهار و تابستان 1394


عنوان مقاله [English]

Biannual Journal of Linguistic and Literary Researches in Central Asia, Special Issue Mir Sayyid Ali Hamedani 16th year, No. 44, Spring & Summer 2015