دوفصلنامة علمی- ترویجی پژوهش‌های زبانی و ادبی در آسیای مرکزی سال هفدهم، شمارة 47، پاییز و زمستان 1395


عنوان مقاله [English]

Biannual Journal of Linguistic and Literary Researches in Central Asia 17th year, No. 47, Autumn & Winter 2017