مروری تفصیلی بر آثار حدیثی حکیم ترمذی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیۀالله حائری، میبد

چکیده

حکیم ترمذی عالمی پرتألیف از ورارود در سدۀ سوم قمری است که پیش از ورود به زهد و عرفان، تحصیل در علوم سنتی را ازسر گذرانده بود. او که تبار به پدر و مادری محدث می‌برد، فراگیری معارف حدیثی را از کودکی آغاز کرد و در این زمینه، مهارت فراوانی به‌دست آورد. با آغاز مشرب عارفانه، حکیم ترمذی کوشید عرفان ذوقی و نوری خود را در حیطۀ علوم دینی تبیین کند؛ ازاین‌‌رو، تجارب و باورهای عرفانی خود را با مطالعات قبلی‌اش، ازجمله داده‌های روایی، درهم آمیخت. بنابراین، ازآنجاکه حدیث نقش بسزایی در اندیشۀ حکیم ترمذی داشته است‌، مروری تفصیلی بر نوشته‌های روایی او داشته‌ایم و با روش توصیفی- تحلیلی، ابعاد آن را کاویده‌ایم؛ آثاری که چندان نزد جامعۀ علمی شناخته نیستند. در این نوشتار، افزون‌بر کاوش دربارۀ مشهورترین اثر حکیم ترمذی، یعنی نوادر الأصول، سه اثر دیگر نیز بررسی و نوشته‌ای ناشناخته از او معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive Overview of Hakim Tirmizi's Works on Hadith

نویسنده [English]

  • Yahya Mirhoseini
Assistant Professor of the Qur'an and Hadith Studies, Ayatollah Ha'eri University
چکیده [English]

Hakim Tirmizi is a scholar of Transoxiana in third century who has lots of compilations. He passed learning of traditional sciences before entering the area of Sufism and Asceticism. Being in a family whose parents were Muhaddith, he started learning hadith knowledge from childhood and acquired lots of skills in this area. By starting ascetic disposition, Hakim Tirmizi tried to explain his mystic and lighting Sufism in the era of religious sciences. Thus, he incorporated his experiences and Sufis beliefs in his previous studies, such as narrative data. Therefore, as Hadith has played a significant role in thought of Hakim Tirmizi, we have studied his works in detail and by a descriptive-analytic method, have analyzed its dimensions; the works which are not very popular even in academic sciences. In this essay, in addition to research on the most popular work of Ḥakīm al-Tirmidhī i.e. Nawādir al-usūl, three other work also has been reviewed and an unknown work of him has been introduced, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hakim Tirmizi
  • Hadith
  • Narrative Works
  • Bibliography
  • Nawādir al-usūl