نوروز در تعلیم زبان فارسی تاجیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای زبانشناسی

چکیده

آموزش علم و فنّاوری از مهم‌ترین وظیفه‌های مکاتب (مدارس) است. در این راستا مؤلفان کتاب‌های درسی تاجیکستان به متن‌های آثار بدیعی تکیه کرده و هم‌زمان از متن‌های آثار علمی و مطبوعاتی و اسناد رسمی کارگزاری نمونه‌ها آورده‌اند. نگارنده در این مقاله کتاب‌های درسی زبان فارسی تاجیکی را در مقاطع ابتدایی و بالاتر، ازلحاظ مسئلة جشن و سنت‌های ملی، به‌خصوص نوروز بررسی کرده و دربارۀ اینکه تا چه اندازه این متن‌ها سبب آشنایی خوانندگان با این جشن ملی می‌شود و به افزایش معلومات آن‌ها در این زمینه می‌انجامد، بحث کرده است. نگارنده در پایان چنین جمع‌بندی کرده است که مؤلفان در متن‌های پیشنهادشدة کتاب‌های تاجیکی، این امکان را مهیا می‌کنند که خوانندگان بخش‌به‌بخش دربارۀ تاریخ پیدایش و طرز جشن‌گیری نوروز دانش لازم را کسب کنند. آن‌ها همچنین جنبه‌های خوب و ناروشن این جشن ملی را برای خوانندگان بیشتر روشن می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Наврўз дар таълими забони форсии тољикї

نویسنده [English]

  • Сайидамир Аминов
چکیده [English]

Омўзиши илму фанноварї аз муњимтарин вазифањои макотиб (мадорис) аст. Дар ин росто муаллифони китобњои дарсии Тољикистон ба матнњои осори бадеї такя карда ва њамзамон аз матнњои осори илмї ва матбуотї ва асноди расмии коргузорї намунањо овардаанд. Нигоранда дар ин маќола китобњои дарсии забони форсии тољикиро дар маќотеъи ибтидої ва болотар аз лињози масъалаи љашн ва суннатњои миллї, бахусус Наврўз баррасї карда ва дар бораи ин ки то чї андоза ин матнњо сабаби  ошноии донишомўзон бо ин љашни миллї мешавад ва ба афзоиши маълумоти онњо дар ин замина меонљомад, бањс кардааст. Нигоранда дар поён чунин љамъбандї кардааст, ки муаллифон дар матнњои пешнињодшудаи китобњои тољикї ин имконро муњайё мекунанд, ки донишомўзон бахш ба бахш дар бораи таърихи пайдоиш ва тарзи љашнгирии Наврўз дониши лозимро касб кунанд. Онњо њамчунин љанбањои хубу норавшан ин љашни миллиро барои шогирдон бештар равшан мекунанд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Наврўз
  • макотиб
  • муаллифон
  • забони форсии тољикї