دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در این مقاله مهم‌ترین وقایع فرهنگی شهر دوشنبه، پایتخت کنونی تاجیکستان، از ۱۴ اکتبر ۱۹۲۴م- زمانی که جمهوری خودمختار شوروی تاجیکستان در هیئت جمهوری شوروی سوسیالیستی ازبکستان تأسیس یافت و دوشنبه پایتخت آن اعلام شد- تا سپتامبر سال ۲۰۱۰م- که شهر دوشنبه پایتخت فرهنگی جهان اسلام در آسیا اعلام شد- به‌صورت سال‌شمار تاریخی ذکر شده است. نگارنده در تنظیم این سال‌شمار تاریخی، به مهم‌ترین وقایع تاریخی و فرهنگی رخ‌داده بین این دو تاریخ ذکرشده که در شکل‌گیری ساختار فرهنگی این شهر نقش مؤثر داشته، اشاره کرده است؛ ازجمله: انتشار نخستین روزنامۀ دولتی تاجیکستان، تأسیس خبرگزاری تاجیکستان، تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به مرکزیت دوشنبه، تأسیس تئاتر آکادمی درام تاجیکستان، افراخته شدن مجسمۀ رودکی و... .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Душанбеи фарњангї дар як нигоњ

نویسنده [English]

  • Ќањњори Расулиён
چکیده [English]

Дар ин маќола муњимтарин ваќоеъи фарњангии шањри Душанбе, пойтахти кунунии Тољикистон аз 14 октябри 1924м- замоне, ки Љумњурии Худмухтори Шўравии Тољикистон дар њайати Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Узбакистон таъсис ёфт ва Душанбе пойтахти он эълом шуд- то сентябри соли 2010м-, ки шањри Душанбе пойтахти фарњанги љањони ислом дар Осиё эълом шуд- ба сурати солшумори таърихї зикр шудааст. Нигоранда дар танзим ин солшумори таърихї ба муњимтарин ваќоеъи таърихї ва фарњангии рухдода байни ин ду таърихи зикршуда, ки дар шаклгирии сохтори фарњангии ин шањр наќши муассир дошта, ишора кардааст. Аз љумла: интишори нахустин рўзномаи давлатии Тољикистон, таъсиси хабаргузории Тољикистон, таъсиси Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ба марказияти Душанбе, таъсиси театри академии драмаи Тољикистон, афрохта шудани муљассамаи Рўдакї ва... .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Тољикистон
  • Душанбе
  • ваќоеъи фарњангї