قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پروفسور، مدیر مرکز علمی در دانشگاه حقوق، بیزنس [تجارت] و سیاست جمهوری تاجیکستان

چکیده

در این مقاله جمع‌آوری قرآن از جانب خلفای راشدین از جانب عثمان ابن عفان بیان شده،و راجع به قدیم‌ترین نسخه‌ی قران مجید درآسیای مرکزی اطّلاعات سودمند فراهم آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ќадимтарин нусхаи Ќуръони карим Дар Осиёи Марказї, маъруф ба Ќуръони усмонї

نویسنده [English]

  • Назир Муњиддини Турсунзод
چکیده [English]

Дар ин маќола ба таърихи тадвини Ќуръон тавассути хулафои Рошидин, аз љумла, Усмон ибни Аффон, пардохта шудааст. Муаллиф зимни ироаи иттилооте судманд рољеъ ба нусхаи Ќуръони усмонї, ки ќадимтарин нусхаи Ќуръони маљид дар Осиёи Марказї ба шумор меояд ва беш аз навад соли ахир дар Музеи таърихи Ўзбекистон дар Тошканд мањфуз аст, тањќиќоти мављуд дар ин заминаро арзёбї намудааст.