تفسیر «بصائر یمینی» و ویژگی‌های آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم فیلولوژی استاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده

ترجمه و تفسیرهای کهن فارسی- تاجیکی از بخش پربار میراث خطّی نیاکان ما بوده، در خود جوهر ‌اندیشه و اصالت علمی ایشانرا محفوظ داشته‌اند. تعدادی از این آثار، تا این زمان افسرده‌حال در زیر گرد مهجوری نشسته و جوینده و غبارزدای خویش را انتظار می‌کشند. قسمی از آن‌ها، خوشبختانه با برکت جویندگان سخت‌کوش میراث خطّی، از گوشه‌ی خمول و افسردگی بر عالم معنی ره یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Тафсири Басоири Яминї ва вижагињои он

نویسنده [English]

  • Фахриддин Насриддинов
چکیده [English]

«Тафсири Басоири Яминї аз љумлаи тафосири ку­њан ва пурбори Ќуръони маљид буда, чанд дањсола ќабл дар мањофили маъниљўёни форсизабон рањ ёфта­аст. Аммо дар кишвари мо, ки мањди тарљума ва таф­сир­нигории форсї-тољикї ба шумор меояд, ин таф­сири гаронќадр то ба њол муаррифї нагардидааст». Му­аррифии тафсири мазбур мавзўъи матлаби њозир мебошад, ки дар бўъдњои зайл матрањ ва баррасї гар­дидааст: муаллифи тафсир; муаллафоти муфассир; бар­расии муњимтарин хусусиятњои тафсирї.