تعلیم و تدریس علم تجوید در مدارس آسیای مرکزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه دولتی خجند

چکیده

مقاله به بیان خدمت دانشمندان آسیای مرکزی در تعلیم و تدریس قرآن کریم اختصاص یافته، در آن بعضی نکته‌های ضروری تجوید و ترتیل قرآن کریم بر مبنای مصاحبه‌ی مؤلف با فراگرفتگان این رشته بیان شده است. مؤلف «ترتیل القرآن» استاد عینی و رساله‌های مربوط به آموزش تجوید را در صد سال آخر بررسی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Таълим ва тадриси илми таљвид дар мадориси Осиёи Марказї

نویسنده [English]

  • Мирзоиброњим Саидзодаи Хуљандї
چکیده [English]

Маќолаи њозир ба мавзўи заруриёти таљвид ва тартили Ќуръони Карим ихтисос ёфтааст. Муаллиф зимни арзёбии хадамоти донишмандони Осиёи Мар­казї дар заминаи таълим ва тадриси Ќуръони карим, ба баррасии «Тартил ул-Ќуръон»-и устод Садриддин Айнї ва сойири рисолањои марбут ба омўзиши таљ­вид, ки дар муддати сад соли ахир таълиф гардидааст, мепардозад.