ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم فیلولوژی, استاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده

ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری در مقاله‌ جایگاه ترجمه و تفاسیر و دیگر کتب قرآنی در آسیای مرکزی بر مبنای فهرست دانشمند انگلیسی چارلز استاری (نشر لندن، 1927 و مسکو، 1972) تحقیق و بررسی شده است. جلد اوّل فهرست چ.استاری با نام «کتب قرآنی» به طبع رسیده است که به کتاب جامع او «ادبیات فارسی» منسوب است. در مقاله سبب‌های توجّه چ.استاری به کتب قرآنی معیّن کرده شده است و اهمّ ترجمه‌ها و تفسیرهای نوشته شده در آسیای مرکزی فهرست‌وار با توضیحات ضروری ذکر گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Тарљума ва тафсирњои варорўдї дар фењристи Чарлз Стори

نویسنده [English]

  • Абдулманнони Насриддини Хуљандї
چکیده [English]

Тањќиќ ва баррасии љойгоњи тарљумаву тафосир ва дигар кутуби ќуръонї дар Осиёи Марказї бар мабнои фењристи донишманди инглисї Чарлз Стори (нашри Лондон, 1927 ва Маскав, 1972) мавзўъи маќола мебошад. Зимнан, муаллиф ба муаррифии љилди авва­ли фењристи Стори, ки бо номи «Кутуби ќуръонї» дар китоби љомеъи ў «Адабиёти форсї» ба табъ расидааст, пардохта ва далоили таваљљўњи мусташ­ри­ќи инглисї ба кутуби ќуръониро ташхис додааст. Низ дар пажў­њи­ши њозир ањамми тарљумаву тафсирњои нигошта­шуда дар Осиёи Марказї ба гунаи фењриствор, њамроњ бо тавзењоти зарурї баршумурда шудааст.