بعضی ویژگی‌های ادبی و زبانی ترجمه‌ «تفسیر طبری»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم فیلولوژی، استاد دانشگاه دولتی خجند

چکیده

در مقاله مختصر مضمون و محتوای یکی از آثار گرانبهای ترجمه‌ی عصر 10 «ترجمه‌ی تفسیر طبری» بررسی گردیده، بعضی ویژگی‌های لغوی و کلمه‌سازی آن به رشته‌ی تحلیل کشیده شده است. با ذکر مواد فاکتولوژی (factology) فراوان و تحلیل آن‌ها از نگاه زبان‌شناسی نشان داده شده است که اثر مذکور در انعکاس نمودن ثروت‌های غنی زبان نیاکانمان مقام شایسته‌ای دارد. تدقیق کامل زبان اثر می‌تواند بهر آشکار نمودن بسیار نکته‌های پیچیده‌ی ویژگی‌های زبان قرن 10 به حیث رهنما خدمت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Баъзе вижагињои адабї ва забонии «Тарљумаи «Тафсири Табарї»

نویسنده [English]

  • Абдуљамол Њасанов
چکیده [English]

Маќолаи мазкур ба баррасии иљмолии мўњтаво, вижагињои луѓат ва вожасозии «Тарљумаи  «Таърихи Табарї» ихтисос ёфтааст. Муаллиф бо истинод ба мат­ни асари мазбур, ба тањлили ихтисосии забонши­носии намунањое аз он пардохта ва бар он аст, ки «Тарљумаи «Таърихи Табарї» дар њифз ва бозтоби ѓановати забони ниёкон аз маќоме шоиста бархурдор мебошад.