نوای همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

آثار فولکلوری سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان سرشار از عناصر مشترک و همانند است و از میان آن‌ها هم‌نوایی همسایه‌ها در ترانه‌های ملی ایرانی جایگاهی ویژه‌ دارد. ایرانی فارسی‌زبانی که مجموعه‌های فراهم‌آمده از فرهنگ عامۀ این ملت‌ها را پیشِ‌روی خویش می‌گشاید، خود را در چنان حال‌و‌هوایی می‌یابد که اندیشۀ جدایی مرزها و قلمروهای سیاسی را مطلقاً به ذهن خود راه نمی‌دهد. بسیاری از نمونه‌های فولکلوری مردم بخارا را تمام باشندگان ایرانی‌نژاد آسیای میانه، افغانستان و ایران می‌شناسند و به‌شکل‌های گوناگون بازسرایی می‌کنند و ازآنِ خود می‌دانند. در این مقاله برخی ویژگی‌های ترانه‌های عامیانۀ ملت‌های ایران، تاجیکستان و افغانستان ذکر و مقایسه شده است. در پایان نیز نمونه‌ای از این ترانه‌ها آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Навои њамсояњо дар таронањои миллии Эрон

نویسنده [English]

  • Муњаммад Ањмадпаноњи Симнонї
چکیده [English]

Осори фолклории се кишвари Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон саршор аз аносири муштарак ва њамонанд аст ва аз миёни онњо њамнавоии њамсояњо дар таронањои миллии эронї љойгоње вижа дорад. Эронии форсизабоне, ки маљмўањои фароњамомада аз фарњанги оммаи ин миллатњоро пеши рўи хеш мекушояд, худро дар чунон њолу њавое меёбад, ки андешаи људоии марзњо ва ќаламравњои сиёсиро мутлаќан ба зењни худ роњ намедињад. Бисёре аз намунањои фолклори мардуми Бухороро тамоми бошандагони эронинажоди Осиёи Миёна, Афѓонистон ва Эрон мешиносанд ва ба шаклњои гуногун бозсарої мекунанд ва аз они худ медонанд. Дар ин маќола бархе вижагињои таронањои омиёнаи миллатњои Эрон, Тољикистон ва Афѓонистон зикр ва муќоиса шудааст. Дар поён низ намунањое аз ин таронањо омадааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • таронањои миллї
  • Эрон
  • Тољикистон
  • Афѓонистон