چند روزی در جهان شعر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

در این مقاله، نگارنده به شرح سفر خود به ایران در افتتاحیۀ نخستین انجمن «شاعران جهان و ایران» و تبیین برنامۀ انجمن در این سفر پرداخته است. نگارنده در خلال مطالب به مناسبت تشریح جزئیات سفر، راجع به ادبیات کلاسیک ایران نیز به‌تفصیل سخن گفته است. به گفتۀ او، این انجمن در کاخ «وحدت» تهران با حضور رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان فرهنگی و ادبی جمهوری اسلامی ایران و با شرکت ۵۱ شاعر از ۳۸ کشور جهان و نیز تعداد زیادی از شاعران سراسر ایران برگزار شد. ادامۀ برنامۀ انجمن در کتابخانۀ ملی بود و مهمانان با نظام کتابخانه و بخش‌های مختلف آن و نیز آثار محفوظ در آن آشنا ‌شدند. صبح روز بعد مجلس شعرخوانی در دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از مهمانان و شاعران ایرانی در حضور استادان و دانشجویان شعر خواندند. برنامۀ بعدی سفر به اصفهان بود. در این شهر نیز مجلس شعری در تالار «فرشچیان» برگزار شد. ادامۀ برنامه‌های انجمن «شاعران ایران و جهان» در شیراز بود که در آخرین روز آن مراسمی در دانشگاه ادبیات و علوم‌ انسانی شیراز برگزار شد و بعد از آن مهمانان به دیدار تخت‌جمشید رفتند. اختتام برنامه‌ها نیز در آرامگاه سعدی شیرازی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Чанд рўзе дар љањони шеър

نویسنده [English]

  • Рустами Ваҳњоб
چکیده [English]

Дар ин маќола нигоранда ба шарњи сафари худ ба Эрон дар ифтитоњияи нахустин Анљумани шоирони љањон ва Эрон  ва табйини барномаи анљуман дар ин сафар пардохтааст. Нигоранда дар хилоли матолиб ба муносибати ташрењи љузъиёти сафар, рољеъ ба адабиёти классики Эрон низ батафсил сухан гуфтааст. Ба гуфтаи ў, ин анљуман дар кохи «Вањдат»-и  Тењрон бо њузури Раиси љумњур ва дигар масъулони фарњангї ва адабии Љумњурии Исломии Эрон ва бо ширкати 51 шоир аз 38 кишвари љањон ва низ теъдоди зиёде аз шоирони саросари Эрон баргузор шуд. Идомаи барномаи анљуман дар Китобхонаи миллї буд ва мењмонон бо низоми китобхона ва бахшњои мухталифи он ва низ осори мањфуз дар он ошно шуданд. Субњи рўзи баъд маљлиси шеърхонї дар Донишгоњи Тењрон баргузор шуд ва чанд тан аз мењмонон ва шоирони эронї дар њузури устодон ва донишљўён шеър хонданд. Барномаи баъдї сафар ба Исфањон буд. Дар ин шањр низ маљлиси шеъре дар толори «Фаршчиён»  баргузор шуд. Идомаи барномањои анљумани «Шоирони Эрон ва љањон»  дар Шероз буд, ки дар охирин рўзи он маросиме дар донишгоњи адабиёт ва улуми инсонии Шероз баргузор шуд ва баъд аз он мењмонон ба дидори Тахти Љамшед рафтанд. Ихтитоми барномањо низ дар оромгоњи Саъдии Шерозї буд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Эрон
  • Анљумани шоирони Эрон ва љањон
  • шеър