پرواز از نشیمنگاه سیمرغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

این مقاله شرح سفر مؤلف به ایران است. میرسعیداف که مقارن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به ایران سفر کرده است، ذیل چهار بخش کتاب و کتاب‌خوانی، کتابخانۀ ملی، نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران- میعادگاه عشق و آشنایی، و رسوم و آداب مهمان‌نوازی به شرح جزئیات سفر خود پرداخته و در خلال آن به برخی از ویژگی‌های فرهنگی جامعۀ ایران و نیز آداب و رسوم ایرانیان اشاره کرده است. در مقدمۀ مقاله به شماری از ویژگی‌های تاریخی و جغرافیایی ایران اشاره شده است. در بخش کتاب و کتاب‌خوانی دربارۀ وضعیت کتاب و کتاب‌خوانی در ایران، تعداد کتابخانه‌ها و آزمون‌های کتاب‌خوانی بحث شده است. در بخش بعدی نگارنده به توصیف سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و دربارۀ ساختمان کتابخانه و ویژگی‌های محیطی آن، تعداد نسخ خطی کتابخانه و... مطالبی بیان کرده است. بخش بعدی مقاله دربرگیرندۀ مطالبی دربارة نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است. در بخش آخر نیز دربارۀ رسوم و آداب مهمان‌نوازی ایرانیان سخن رفته است. نگارنده در این قسمت با تأکید بر میزبانی شایستۀ ایرانیان، به حضور در چند محفل سرای اهل قلم و محفل فردوسی‌خوانی در شهر کتاب به‌همراه سایر مهمانان شورای گسترش زبان و ادب فارسی و نیز ملاقات با برخی مقامات دولتی اشاره کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Парвоз аз нишемангоња симурѓ

نویسنده [English]

  • Бањром Мирсаидов
چکیده [English]

Ин маќола шарњи сафари муаллиф ба Эрон аст. Мирсаидов, ки муќорин бо Намоишгоњи байналмилалии китоби Тењрон ба Эрон сафар кардааст, зайли чањор бахш–китоб ва китобхонї, Китобхонаи миллї, Намоишгоњи байналмилалии китоби Тењрон- меодгоњи ишќу ошної ва русуму одоби мењмоннавозї ба шарњи љузъиёти сафари худ пардохта ва дар хилоли он ба бархе аз вижагињои фарњангии љомеъаи Эрон ва низ одобу русуми эрониён ишора кардааст. Дар муќаддимаи маќола ба шуморе аз вижагињои таърихї ва љуѓрофиёии Эрон ишора шудааст. Дар бахши китоб ва китобхонї дар бораи вазъият  китоб ва китобхонї дар Эрон, теъдоди китобхонањо ва озмунњои китобхонї бањс шудааст. Дар бахши баъдї нигоранда ба тавсифи Созмони аснод ва Китобхонаи миллии Љумњурии Исломии Эрон пардохта ва дар бораи сохтмони китобхона ва вижагињои муњити он, теъдоди нусахи хаттии китобхона ва... матолибе баён кардааст. Бахши баъдии маќола дарбаргирандаи матолибе дар бораи Намоишгоњи байналмилалии китоби Тењрон аст. Дар бахши охир низ дар бораи русуму одоби мењмоннавозии эрониён сухан рафтааст. Нигоранда дар ин ќисмат бо таъкид бар мизбонии шоистаи эрониён, ба њузур дар чанд мањфили Сарои ањли ќалам ва мањфили Фирдавсихонї дар Шањри китоб ба њамроњи соири мењмонони Шўрои густариши забон ва адаби форсї ва низ мулоќот бо бархе маќомоти давлатї ишора кардааст.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Эрон
  • китоб ва китобхонї. Китобхонаи миллї
  • Намоишгоњи байналмилалии китоб
  • мењмоннавозї