آرزوی بزرگ؛ گریز از میان‌مایگی (بحثی در باره‌ی فلسفه در شعر و فلسفه‌ی شعر امین‌پور)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زنده‌یاد قیصر امین‌پور، شاعر، نویسنده، هنرمند و منتقد ادبی و استاد دانشمند ِدانشگاه تهران و از همه بالات، انسانی وارسته و پارسا، از پرآوازه‌ترین ادیبان معاصر – نه تنها در ایران، افغانستان و تاجیکستان و شبه قاره، بلکه در قلمرو فرهنگی و تمدنی زبان و ادبیات فارسی – به شمار می‌رود و در کشورهای دیگر هم شناخته شده است. او با سروده‌ها و ترانه‌هایش به جهانی شدن شعر فارسی مدد رسانده و افکارشاعرانه‌اش، طرز تلقّی و انتظار امروزیان را از رسالت ِشعر نو به چالش کشیده است . امین‌پور، همان‌گونه بود که می‌نمود : راستی و صداقت در آفرینش ادبی و اخلاص در رفتار و گفتار. اشعار امین‌پور آیینه‌ی تمام‌نمای زندگی صادقانه شاعر و در عین ِحال، زیبا و هنرمندانه‌ی اوست. آثار علمی و نوشته‌های ادبی و مقاله‌های پژوهشی روان‌شاد، گواه صادق گستره‌ی اندیشه و دریای ژرف تأمل او در پدیده‌ها و چیستی و هستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Орзуи бузург – гурез аз миёнмоягї (бањсе дар бораи фалсафа дар шеър ва фалсафаи шеъри Ќайсари Аминпур)

نویسنده [English]

  • Неъматуллоњ Эронзода
چکیده [English]

Дар маќолаи мазкур ба фалсафаи шеъри зиндаёд Ќайсари Аминпур – нависанда, мунтаќиди адабї ва устоди Донишгоњи Тењрон пардохта шудааст. Муаллиф яке аз даѓдаѓањои њунарї ва фикрии Аминпурро кашфи робитаи зебоиву њунар ва расидан ба рози зебої мебинад, ки аз љаззобтарин бањсњои фалсафаи њунар аст. Аз љумлаи баррасињои ўст: «Ќайсар аз суннат ба навоварї мерасад ва дар айни навоварї, суннатро нафй намекунад; ў бо суннат дар навоварї мекўшад». «Орзуи бузург» унвони шеърест, ки тадоикунандаи сухани Нитсше дар боби абармард (Ubermensch) буда, мењвари андешаи онро гурез аз миёнмоягї ташкил медињад.