ثابت مناف‌زاده، منتقد و تربیت‌گر.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه روزنامه‌نگاری دانشگاه ملّی تاجیکستان

چکیده

در شکل‌گیری و رشد مطبوعات معاصر تاجیک سهم و نقش روشن‌فکران هم‌زبان، هم‌فرهنگ و هم‌دین چون ایرانی‌ها و آذری‌ها و ترک‌ها و تاتارها بسیار ارزنده و مهم بوده است. اهل قلم تاجیک در ابتدای قرن بیستم نه‌تنها از تجربه و ذکاوت این خلق‌ها استفاده کرده‌اند، بلکه در کنار نمایندگان آن‌ها برای تشکیل  مطبوعات و ادبیات اقدام به مبارزة معنوی کرده‌اند. ثابت مناف‌زاده ازجملۀ چنین اشخاصی است که در تشکیل مطبوعات و نقد ادبی معاصر تاجیک سهم نظررس داشته است. مناف‌زاده به‌دلیل آشنایی با کار مطبوعاتی، در طبع و نشر مجلۀ رهبر دانش که شمارۀ نخست آن با نام دانش و بینش چاپ شده بود، نقش فعال داشت. او مقالاتی درخصوص انقلاب ادبی در این مجله به چاپ رساند. فعالیت ث. مناف‌زاده را به‌طورکلی می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد که عبارت‌اند از: آموزگاری، روزنامه‌نگاری، نقادی و نویسندگی. مناف‌زاده تا پایان عمر (1937م) از کار ایجادی دور نشده و همچون روزنامه‌نگار (نویسندة مقالات سیاسی و اجتماعی) و منتقد- تربیتگر در تشکیل مطبوعات و ادبیات تاجیک در سال‌های 20-30 قرن بیستم سهم ارزنده و نقش مهم داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Собит Манофзода, мунтаќид ва тарбиятгар

نویسنده [English]

  • Мурод Муродӣ
چکیده [English]

Дар шаклгирї ва рушди матбуоти муосири тољик сањм ва наќши равшанфикрони њамзабон, њамфарњанг ва њамдин чун эронињо ва озарињо ва туркњову тоторњо бисёр арзанда ва муњим будааст. Ањли ќалами тољик дар ибтидои ќарни бистум на танњо аз таљриба ва заковати ин халќњо истифода кардаанд, балки дар канори намояндагони онњо барои ташкили  матбуот ва адабиёт иќдом ба муборизаи маънавї кардаанд. Собит Манофзода аз љумлаи чунин ашхосе аст, ки дар ташкили матбуот ва наќди адабии муосири тољик сањми назаррас доштааст. Манофзода ба далели ошної бо кори матбуотї, дар табъ ва нашр маљаллаи “Рањбари дониш”, ки шумораи нахусти он бо номи дониш ва биниш чоп шуда буд, наќши фаъол дошт. Ў маќолоте дар хусуси инќилоби адабї дар ин маљалла ба чоп расонд. Фаъолияти С. Манофзодаро ба таври кулли метавон ба чањор гурўњ таќсим кард, ки иборатанд аз: омўзгорї, рўзноманигорї, наќќодї ва нависандагї. Манофзода то поён умр (1937м) аз кори эљодӣ дур нашуда ва њамчун рўзноманигор (нависандаи маќолоти сиёсї ва иљтимої) ва мунтаќид- тарбиятгар дар ташкили матбуот ва адабиёти тољик дар солњои 20-30 ќарни бистум сањми арзанда ва наќши муњим доштааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Собит Манофзода
  • матбуот
  • наќди адабї