جای او خالی است که خالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و پژوهشگر هنرهای نمایشی

چکیده

این مقاله با هدف معرفی استاد صحنۀ تاجیک و هنرمند شایستۀ جمهوری تاجیکستان، محمود اسکندر طاهری، به نگارش درآمده است. طاهری به سال 1925م در شهر مشهد به دنیا آمده و ایام طفولیت را در این شهر عظیم صنعتی، تجارتی و فرهنگی گذرانده است. وی در سال 1943م رشتة هنر تئاتر را در مشهد به اتمام ‌رساند. این سال‌ها در حیات سیاسی ایران سال‌های پرطغیان سیاسی محسوب می‌شود. در همین زمان است که دست حوادث محمود طاهری را به شهر باکوی جمهوری آذربایجان شوروی می‌آورد. او در این شهر نیز به ارتقای مهارت هنری و دانش حرفه‌ای خویش می‌پردازد و برای ادامة‌ مهارت بازیگری و فعالیت دائمی و حرفه‌ای به تئاتر لاهوتی دعوت می‌شود. وی سال‌های طولانی در تئاتر دولتی آکادمی درام ابوالقاسم لاهوتی فعالیت کرده و سیماهای برجسته آفریده است. هنرمند از اوان جوانی با شهر دوشنبه و مردم تاجیکستان پیوست و تاجیکستان را وطن خویش شمرد. استاد صحنة تئاتر درام تاجیک، محمود طاهری، این‌همه احترام و اخلاص مردم تاجیک را درنتیجة سعی و تلاش پرثمر ایجادی و صمیمیت و صداقتش به هنر و فرهنگ مردم بومی این سرزمین سزاوار شده است. سهم او در رشد تلویزیون و رادیو نیز نظررس است. نگارنده در این مقاله پس از تحلیل و بررسی برخی از مهم‌ترین نقش‌های این هنرمند در صحنۀ تئاتر، به این نتیجه رسیده است که طاهری در صنعت تئاتری تاجیک مقامی ویژه دارد. او در این جاده توانسته است پیراهۀ خود را بگشاید و پیروان زیادی پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ҷой ў холї аст, ки холӣ

نویسنده [English]

  • Муњаммадуллоҳ Табарӣ
چکیده [English]

 Ин маќола бо њадафи муаррифии устоди сањнаи тољик ва Ҳунарманди шоистаи љумњурии Тољикистон, Мањмуди Искандар Тоњирї ба нигориш даромадааст. Тоњирӣ ба соли 1925 мелодӣ дар шањри Машњад ба дунё омада ва айёми туфулиятро дар ин шањри азими санъатї, тиљоратї ва фарњангӣ гузарондааст. Вай дар соли 1943 мелодӣ риштаи њунари театрро дар Машњад ба итмом расонд. Ин солњо дар њаёти сиёсии Эрон солњои пуртуѓёни сиёсӣ мањсуб мешавад. Дар њамин замон аст, ки дасти њаводис Мањмуд Тоњириро ба шањри Бокуи Ҷумњурии Озарбойљони шўравї меовард. Ў дар ин шањр низ ба иртиќои мањорати њунарї ва дониши њирфаии хеш мепардозад ва барои идомаи мањорати бозигарї ва фаъолияти доимї ва њирфаӣ ба театри Лоҳутӣ даъват мешавад. Вай солњои тўлонӣ дар театри давлатии академӣ-драммавии Абулќосим Лоҳутӣ фаъолият карда ва симоњои барљаста офаридааст. Њунарманд аз овони љавонӣ бо шањри Душанбе ва мардуми Тољикистон пайваст ва Тољикистонро ватани хеш шумурд. Устоди сањнаи театри драммаи тољик, Мањмуд Тоњирї, ин њама эњтиром ва ихлоси мардуми тољикро дар натиљаи саъй ва талоши пурсамари эљодї ва самимияту садоќаташ ба њунару фарњанги мардуми бумии ин сарзамин сазовор шудааст. Сањми ў дар рушди телевизион ва радио низ назаррас аст. Нигоранда дар ин маќола пас аз тањлил ва баррасии бархе аз муњимтарин наќшњои ин њунарманд дар сањнаи театр, ба ин натиља расидааст, ки Тоњирӣ дар санъати театри тољик маќоми вежа дорад. Ў дар ин љода тавонистааст пайроњаи худро бигушояд ва пайравони зиёде пайдо кунад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Мањмуди Искандар Тоњирї
  • санъати театр
  • Тољикистон