خاورشناس ورزیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه ملی تاجیکستان

چکیده

علی‌عسکر (علی‌اصغر) جانفدا، خاورشناس ورزیده، در سال 1926م در آذربایجان ایران چشم به جهان گشود و در سال 1942م به عضویت حزب توده درآمد. بعد از صدور فرمان بازداشت سران و اعضای «حزب تودۀ ایران» ازسوی رضاشاه، گروهی نیز موفق به فرار شدند. علی‌عسکر جانفدا ازجملۀ افرادی است که جلای وطن می‌کند و اتحاد شوروی را برای اقامت انتخاب می‌نماید. او تا سال 1951م به‌عنوان پناهندة سیاسی در شهر چهارجوی جمهوری ترکمنستان زیر نظارت کارگران حزب کمونیست شوروی اقامت می‌کند و مدتی بعد به پایتخت تاجیکستان شوروی، شهر دوشنبه، فرستاده می‌شود و در آنجا به عضویت حزب کمونیست تاجیکستان درمی‌آید. جانفدا در سال 1954م به دانشکدة تاریخ، زبان و ادبیات تاجیکی دانشکدة دولتی آموزگاری شفچنکو (اکنون دانشگاه صدرالدین عینی) تاجیکستان راه می‌یابد و در سال 1959م با موفقیت آن را ختم می‌کند و بعد از آن به‌عنوان کارمند آزمایشگاه در پژوهشگاه شرق‌شناسی آکادمی علوم تاجیکستان شروع به فعالیت می‌کند. جانفدا دارای آثار مستقل و اشتراکی فراوانی است که در این مقاله فهرستی از آن ارائه شده است. برخی از این آثار عبارت‌اند از: تحفه‌الاحرار مولاناعبدالرحمن جامی با هم‌قلمی ع. ظهورالدین‌اف، نمونه‌های اشعار عصمت بخارایی و... . حکومت تاجیکستان خدمات علی‌عسکر جانفدا را درنظر گرفته و او را به چهار نشان و مدال مفتخر کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ховаршиноси варзида

نویسنده [English]

  • Саиди Њамид
چکیده [English]

Алиасѓари Ҷонфидо, ховаршиноси варзида, дар соли 1926 мелодӣ дар Озарбойљони Эрон чашм ба љањон кушод ва дар сол 1942 мелодӣ ба узвияти њизби “Тўда” даромад. Баъд аз судури фармони боздошти сарон ва аъзои њизби “Тӯда”-и Эрон  аз сӯи Ризошоњ, гурўње низ муваффаќ ба фирор шуданд. Алиасғари Ҷонфидо аз љумлаи афродест, ки љилои ватан мекунад ва Иттињоди шўравиро барои иќомат интихоб менамояд. Ў то соли 1951 мелодӣ ба унвони паноњандаи сиёсӣ дар шањри Чањорљӯи Ҷумњурии Туркманистон зери назорати коргарони њизби коммунисти шўравї иќомат мекунад ва муддате баъд ба пойтахти Тољикистони шўравї, шањри Душанбе, фиристода мешавад ва дар он љо ба узвияти њизби коммунисти Тољикистон дирмеояд. Љонфидо дар соли 1954 мелодӣ ба факултаи таърих, забон ва адабиёти тољики Донишкадаи давлатии омўзгории (акнун донишгоњи ба номи Садриддини Айнї) Тољикистон роњ меёбад ва дар соли 1959 мелодӣ бомуваффаќият онро хатм мекунад ва баъд аз он ба унвони корманди озмоишгоњ дар пажўњишгоњи шарќшиносии Академияи илмҳои Тољикистон шурўъ ба фаъолият мекунад. Љонфидо дорои осори мустаќил ва иштироки фаровонест, ки дар ин маќола фењристе аз он ироа шудааст. Бархе аз ин осор иборатанд аз: “Туњфат-ул-ањрор”-и Мавлоно Абдурањмони Ҷомӣ бо њамќаламии А. Зуњуруддинов, “Намунањои ашъор”-и Исмати Бухорої” ва.... Њукумати Тољикистон хадамоти Алиасғари Ҷонфидоро дар назар гирифта ва ўро ба чањор нишон ва медал муфтахар кардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Алиасғари Ҷонфидо
  • ховаршинос
  • њизби “Тўда”