فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مساجد در تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در دین مبین اسلام به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مسلمانان توجهی خاص می‌شود. نگاهی به مراسم و مناسک این دین، مانند برگزاری نمازجمعه و نماز‌های جماعت پنج‌وقته نشان می‌دهد بسیاری از آن‌ها را به‌تنهایی نمی‌توان به‌جای آورد و به اجتماع و مشارکت همگانی نیاز دارد. از دیگر سو، با توجه به شرایط کنونی کشور تاجیکستان، تهاجم فرهنگی و گرایش جوانان مسلمان به ادیان دیگر و غیره، مسجد، به‌عنوان مهم‌ترین مکان مذهبی، می‌تواند نقش فعالی به‌ویژه در حوزة فرهنگ و مشارکت فرهنگی داشته باشد. شایان ذکر است که پیشرفت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در مساجد براساس دو اصل کلی است: اول، مصرف فرهنگی با تجهیز و راه‌اندازی امکاناتی مانند کتابخانه و تالار‌های نمایش؛ دوم، آفرینش فرهنگی با دایر کردن امکانات آموزشی درزمینة اموری مانند کتاب‌خوانی و خوش‌نویسی و محل درس‌های مختلف دوزندگی، گلدوزی، نقاشی و غیره. با توجه به این موضوع نگارنده بر این باور است که در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، ستاد هماهنگی و هنری مسجد‌ها باید برای رشد مراکز فرهنگی و هنری در مساجد اقدام کند. در چنین حالتی مساجد در شرایط اقتصاد بازاری می‌توانند خودکفا شوند و از درآمد‌های خدمات فرهنگی در آبادی کشور سهمی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Фаъолиятњои иљтимої ва фарњангии масољид дар Тољикистон

نویسنده [English]

  • Сафар Сулаймонӣ
چکیده [English]

 Дар дини мубини ислом ба фаъолиятњои иљтимої ва фарњангии мусулмонон таваљљуњи хос мешавад. Нигоње ба маросим ва маносики ин дин, монанди баргузории намози љумъа ва намозњои љамоати панљваќта нишон медињад, бисёре аз онњоро ба танњоӣ наметавон ба љой овард ва ба иљтимоъ ва мушорикати њамагонӣ ниёз дорад. Аз дигар сӯ, бо таваљљуњ ба шароити кунунии кишвари Тољикистон, тањољуми фарњангї ва гароиш љавонони мусулмон ба адёни дигар ва ѓайра, масљид ба унвони муњимтарин макони мазњабї, метавонад наќши фаъоле ба вежа дар њавзаи фарњанг ва мушорикати фарњангӣ дошта бошад. Шоёни зикр аст, ки пешрафти фаъолиятњои фарњангї ва њунарӣ дар масољид бар асоси ду асли куллї аст: аввал, масрафи фарњангӣ бо таљњиз ва роњандозии имконот монанди китобхона ва толорњои намоиш. Дувум, офариниши фарњангӣ бо доир кардани имконоти омўзишӣ дар заминаи корҳое монанди китобхониву хушнависї ва мањалли дарсњои мухталифи дўзандагї, гулдӯзї, наќќошї ва ѓайра. Бо таваљљуњ ба ин мавзўъ нигоранда бар ин бовар аст, ки дар Вазорати фарњанги Ҷумњурии Тољикистон ситоди њамоњангї ва њунарии масљидњо бояд барои рушди марокизи фарњангї ва њунарӣ дар масољид иќдом кунад. Дар чунин њолате масољид дар шароити иќтисоди бозорӣ метавонанд худкифо шаванд ва аз даромадњои хадамоти фарњангӣ дар ободии кишвар сањм дошта бошанд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • фаъолиятњои иљтимої ва фарњангї
  • масољид
  • Тољикистон