«ادیبِ» ادیبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، اول آوریل سال 1987م در جوار شعبه‌های بدیعی نشریات عرفان و معارف، نشریات «ادیب» تأسیس یافت. هدف نشریات «ادیب» بیشتر قانع کردن طلب و خواست دایرة وسیع خوانندگان به چاپ ادبیات بدیعی برای بزرگ‌سالان و کودکان و نوجوانان بود. در سال‌های نخست تأسیس نشریات «ادیب»، ادیبانی چون باباحاجی، شریف شرف، عبدالجلیل واسط‌زاده، قطبی کرام، مستان شیرعلی، ارون کوهزاد و... ایفای وظیفه می‌کردند. اکنون سیدعلی مأمور، یوسف احمدزاده، حاجی مراد، ضیا عبدالله، آدینه میرک و... فعالیت دارند. نگارنده در این مقاله نشریات «ادیب» را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و به بیان آثاری که در این نشریات به طبع رسیده، پرداخته است. وی متذکر شده است که نشریات «ادیب» در طول بیست سال فعالیتش بیش از یک‌هزار عنوان کتاب و سایر مواد چاپی را با شمارگان بیش از پانزده میلیون نسخه به طبع رسانده است. شایان ذکر است که کارمندان نشریات «ادیب» بر آن می‌کوشند که آثارِ جواب‌گوی طلبات دور و زمان را نشر کنند، برای تحکیم دولت تاجیکستان سهم‌گذار باشند و در کامل کردن فضای اطلاعاتی کشور نقش ارزنده داشته باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

«Адиб»-и адибон

نویسنده [English]

  • Ато Ҳамдам
چکیده [English]

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон аввали апрели соли 1987 мелодӣ дар љавори шуъбањои бадеии нашриёти “Ирфон” ва “Маориф” нашриёти «Адиб» таъсис ёфт. Њадафи нашриёти «Адиб»  бештар ќонеъ кардани талаб ва хост доираи васеи хонандагон ба чопи адабиёти бадеӣ барои бузургсолон ва кўдакон ва нављавонон буд. Дар солњои нахусти таъсиси нашриёти «Адиб», адибоне чун Бобо Ҳољї, Шариф Шараф, Абдуљалил Воситзода, Қутбӣ Киром, Мастон Шералї, Урун Кўњзод ва... ифои вазифа мекарданд. Акнун Сайидалї Маъмур, Юсуф Ањмадзода, Ҳољї Мурод, Зиё Абдуллоњ, Одина Мирак ва... фаъолият доранд. Нигоранда дар ин маќола нашриёти «Адиб»-ро аз љанбањои мухталиф мавриди баррасӣ ќарор дода ва ба баёни осоре, ки дар ин нашриёт ба табъ расида, пардохтааст. Вай мутазаккир шудааст, ки нашриёти «Адиб»  дар тўли бист соли фаъолияташ беш аз њазор унвон китоб ва соири маводи чопиро бо шуморагони беш аз понздањ миллион нусха ба табъ расондааст. Шоёни зикр аст, ки кормандони нашриёти «Адиб»  бар он мекўшанд, ки осори љавобгўйи талаботи давру замонро нашр кунанд, барои тањкими давлати Тољикистон сањмгузор бошанд ва дар комил кардани фазои иттилоотии кишвар наќши арзанда дошта бошанд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • нашриёти «Адиб»
  • адабиёти бадеї
  • фазои иттилоотӣ