نشریات و بنگاه‌های انتشاراتی تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

این مقاله به مؤسسات و بنگاه‌های انتشاراتی جمهوری تاجیکستان که در دوران شوروی تأسیس شده‌اند و مؤسسات خصوصی طبع و نشر پس از استقلال پرداخته است. مؤسسات انتشاراتی که نگارنده در این مقاله به تشریح آن‌ها مبادرت کرده است، عبارت‌اند از: عرفان، معارف و فرهنگ، ادارة علمی قاموس ملی تاجیک، انتشارات دیوشتیچ، انتشارات ایجاد، انتشارات سرپرست، انتشارات مطبوعات، کارگاه پولیگرافی دوشنبه، کارگاه واحد «سندواره»، و مؤسسۀ دولتی تأمینات و فروش کتاب. نگارنده معتقد است که در دوران پس از استقلال کشور تاجیکستان، تعداد زیادی انتشارات و مطبعه‌های خصوصی در مرکز‌های ولایت‌ها و نواحی تاجیکستان تأسیس شد و امید است فعالیت آن‌ها بر اقتدار طبع و نشر بیفزاید و موجب بالا رفتن سطح اطلاع‌رسانی در کشور شود و آثار ارزشمند و پرمحتوا در خودآگاهی مردم نقشی مؤثر گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Нашриёт ва бунгоҳњои интишоротии Тољикистон

نویسنده [English]

  • Фарњод Карим
چکیده [English]

Ин маќола ба муассисот ва бунгоҳњои интишоротии Ҷумњурии Тољикистон, ки дар даврони Шўравї таъсис шудаанд ва муассисоти хусусии табъу нашри пас аз истиќлол пардохтааст. Муассисоти интишоротие, ки нигоранда дар ин маќола ба ташрењи онњо мубодарат кардааст, иборатанд аз: “Ирфон”, “Маориф ва фарњанг”, идораи илмии “Қомуси миллии тољик”, интишороти “Деваштич”, интишороти “Эљод”, интишороти “Сарпараст”, интишороти “Матбуот”, коргоњи полиграфии Душанбе, коргоњи воњиди «Санадвора» ва Муассисаи давлатии таъминот ва фурўши китоб. Нигоранда муътаќид аст, ки дар даврони пас аз истиќлоли кишвари Тољикистон, теъдоди зиёди интишорот ва матбаањои хусусӣ дар марказњои вилоятњо ва навоњии Тољикистон таъсис шуд ва умед аст, фаъолияти онњо бар иќтидори табъу нашр бифзояд ва муљиби боло рафтани сатњи иттилоърасонӣ дар кишвар шавад ва осори арзишманд ва пурмуњтаво дар худогоњии мардум наќши муассир гузорад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • бунгоҳњои интишоротї
  • Тољикистон
  • худогоњии мардум