مشکلات فضای اطلاعاتی تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در این مقاله نگارنده در ابتدا با طرح این سؤال که کدام عوامل، بر فضای اطلاعاتی تاجیکستان تأثیر دارند و از آن چگونه می‌توان محافظت کرد، به بیان موضوع پرداخته، سپس فضای اطلاعاتی تاجیکستان را از لحاظ فوندامنتالی بررسی نموده و در پنج مورد آن را تشریح کرده است. نگارنده بر این باور است که مشکلات فضای اطلاعاتی و وضع وسیله‌های اطلاعاتی تاجیکستان چنان است که امنیت را نمی‌توانند تأمین کنند. همة شبکه‌های رسمی تلویزیون تاجیکستان، اطلاعات، حتی اطلاعات رسمی را طوری منتشر می‌کنند که دلگیرکننده می‌شوند و مسلماً مخاطب برای خود منبعی دیگر را جست‌وجو می‌کند. استودیو تلویزیون خصوصی ازنظر تکنیکی و مادی چنان عاجز است که به فضای اطلاعاتی چیزی نمی‌تواند بیفزاید. درنهایت اینکه در تاجیکستان حدود سی شبکة تلویزیونی و رادیویی خصوصی فعالیت می‌کنند. اخذ مجوز برای فعالیت این شبکه‌ها کار آسانی نیست و نتیجه‌ای که از فعالیت آن‌ها برمی‌آید، خیلی کم پیش می‌آید که برای جامعه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Мушкилоти фазои иттилоотии Тољикистон

نویسنده [English]

  • Иброњим Усмонов
چکیده [English]

 Дар ин маќола нигоранда дар ибтидо бо тарњи ин савол, ки кадом омилҳо бар фазои иттилоотии Тољикистон таъсир доранд ва аз он чӣ гуна метавон муњофизат кард, ба баёни мавзўъ пардохта, сипас фазои иттилоотии Тољикистонро аз лињози фундаменталӣ баррасӣ намуда ва дар панљ маврид онро ташрењ кардааст. Нигоранда бар ин бовар аст, ки мушкилоти фазои иттилоотӣ ва вазъи василањои иттилоотии Тољикистон чунон аст, ки амниятро наметавонанд таъмин кунанд. Њамаи шабакањои расмии телевизиони Тољикистон, њатто иттилооти расмиро тавре мунташир мекунанд, ки дилгиркунанда мешаванд ва мусалламан мухотаб барои худ манбаи дигарро љустуљў мекунад. Студияи телевизиони хусусӣ аз назари техникї ва моддӣ чунон ољиз аст, ки ба фазои иттилоотӣ чизе наметавонад бифзояд. Дар нињоят ин ки дар Тољикистон њудуди сї шабакаи телевизионї ва радиои хусусӣ фаъолият мекунанд. Гирифтани  муљаввиз барои фаъолияти ин шабакањо кори осоне нест ва натиљае, ки аз фаъолияти онњо бармеояд, хеле кам пеш меояд, ки барои љомеа муфид бошад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Тољикистон
  • фазои иттилоотӣ
  • фундаменталї
  • амният