جهان‌گرایی و فضای اطلاعاتی تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

جهان‌گرایی روندی است که مردمان را به‌هم نزدیک می‌کند و از دستاورد‌های فرهنگ یکدیگر به‌ویژه از پیشرفت‌های تمدن غرب بهره‌مند می‌سازد. این روند بزرگ، ضدیت‌ها و جریان‌های ناروایی هم دارد که در تاجیکستان جلوه‌گر شده است. ازجمله اینکه دوست‌داران «طرز زندگی غرب» از پدیده‌های ظاهری آن که بیشتر نمونه‌ای از فساد اخلاقی است، کورکورانه تقلید می‌کنند؛ درنتیجه، جهان‌گرایی همچون رخدادی منفی نمودار می‌شود. متأسفانه، در سال‌های اخیر این روحیة بیگانه‌پروری و غرب‌گرایی در تاجیکستان درحال افزایش است و به فضای اطلاعاتی کشور نیز راه پیدا کرده است. اکنون در تاجیکستان فقط پنجاه درصد رسانه‌های خبری به زبان تاجیکی است. این درصد گویای آن است که زبان دولتی در قلمروی خود کم‌کم غریب و بیچاره شده است. نگارنده بر این باور است که در فضای فرهنگی کشور، در همة ساحه‌های آن باید روحیة ملی و زبان دولتی حکمرانی کامل داشته باشد. آموزش زبان روسی و انگلیسی ضرور است؛ اما نباید آن را به درجة افراط و ازخودگریزی رسانید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ҷањонгарої ва фазои иттилоотии Тољикистон

نویسنده [English]

  • Муњаммадљони Шакурии Бухорої
چکیده [English]

Ҷањонгарої равандест, ки мардумонро ба њам наздик мекунад ва аз дастовардњои фарњанги якдигар ба вежа аз пешрафтњои тамаддуни ѓарб бањраманд месозад. Ин раванди бузург, зиддиятњо ва љараёнњои норавое њам дорад, ки дар Тољикистон љилвагар шудааст. Аз љумла, дўстдорони «тарзи зиндагии ѓарб» аз падидањои зоњирии он ки бештар намунаҳое аз фасоди ахлоќї аст, кўр-кўрона таќлид мекунанд. Дар натиља, љањонгарої њамчун рухдоди манфї намудор мешавад. Мутаассифона, дар солњои ахир ин рўњияи бегонапарварї ва ѓарбгарої дар Тољикистон дар њоли афзоиш аст ва ба фазои иттилоотии кишвар низ роњ пайдо кардааст. Акнун дар Тољикистон фаќат панљоњ дарсад расонањои хабарӣ ба забони тољикї аст. Ин дар сад гўёи он аст, ки забони давлатӣ дар ќаламрави худ кам-кам ѓариб ва бечора шудааст. Нигоранда бар ин бовар аст, ки дар фазои фарњангии кишвар, дар њамаи соњањои он бояд рўњияи миллї ва забони давлатӣ њукмронии комил дошта бошад. Омўзиши забони русї ва англисї зарур аст, аммо набояд онро ба дараљаи ифрот ва азхудгурезӣ расонид.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • љањонгарої
  • ѓарбгарої
  • фазои иттилоотӣ
  • Тољикистон
  • забони давлатӣ