فناوری اطلاعات و زبان ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

یکی از اساسی‌ترین رسالت دولت‌های نو، کمک به زبان ملی برای همراه شدن با تحولات تکنولوژیک است. زبانی که نتواند قابلیت هماهنگی با دگرگونی‌هایی را که در عرصة ارتباطات حادث می‌شود، پیدا کند، بی‌تردید در درازمدت از گردونة مناسبات جهانی حذف خواهد شد. از دیگر سو، اگر در عرصة ملی علم تولید نشود و کاربران به‌ناچار برای کسب علم به منابعی غیر از زبان ملی رجوع کنند، علاوه‌بر مصرف هزینه‌های گزاف باید مصرف‌کننده‌ای غیرمؤثر باشند؛ بدین معنا که این نوع مصرف‌کنندة علم و تکنولوژی، مفکورة ملی خود را فراموش می‌کند و باید به زبانی واسط، با عالم علم ارتباط برقرار کند؛ ازاین‌رو، مصرف‌کنندگان غیرمولد علم، بنیان‌های هویت ملی را در معرض تهدید قرار می‌دهند. بنابراین، دولت وظیفه دارد امکانی فراهم کند که مصرف‌کنندة تکنولوژی، علم خود را در فرایند تولید آن مشارکت دهد. در کشورهایی که زبان نقش اساسی در تبیین هویت ملی دارد، همخوان کردن زبان با روند توسعۀ تکنولوژی و فراگیر کردن استفاده از فناوری در زندگی و روزآمد کردن اطلاعات شهروندان از طریق فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای توسعة علمی کشور و قرار گرفتن در مدار تولید علم، مهم‌ترین برنامۀ دولت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Фановарии иттилоот ва забони миллӣ

نویسنده [English]

  • Қањрамон Сулаймонӣ
چکیده [English]

Яке аз асоситарин рисолати давлатњои нав ёрӣ ба забони миллӣ барои њамроњ шудан бо тањаввулоти технологӣ аст. Забоне, ки натавонад ќобилияти њамоњангӣ бо дигаргунињоеро, ки дар арсаи иртиботот њодис мешавад, пайдо кунад, бетардид дар дарозмуддат аз гардунаи муносиботи љањонӣ њазф хоњад шуд. Аз дигар сӯ, агар дар арсаи миллӣ илм тавлид нашуд ва корбарон ба ночор барои касби илм ба манобеи ѓайр аз забони миллӣ руљӯъ кунанд, илова бар масрафи њазинањои зиёд бояд масрафкунандаи ѓайримуассир бошанд. Бад-ин маъно, ки ин навъ масрафкунандаи илм ва технология мафкураи миллии худро фаромўш мекунад ва бояд ба забоне восит бо олами илм иртибот барќарор мекунад. Аз ин рӯ, масрафкунандагони ѓайримулд илм бунёнњои њувияти миллиро дар маърази тањдид ќарор медињанд. Бинобарин, давлат вазифа дорад имкон фароњам кунад, ки масрафкунандаи технологї илми худро дар фароянди тавлиди он мушорикат дињад. Дар кишварњое, ки забон наќши асосӣ дар баёни њувияти миллӣ дорад, њамхон кардани забон бо раванди тавсеаи технологї ва фарогир кардани истифода аз фановарї дар зиндагї ва барӯз кардани иттилооти шањрвандон аз тариќи фановарии иттилоот ва барномарезӣ барои тавсеаи илми кишвар ва ќарор гирифтан дар мадори тавлиди илм муњиммтарин барномаи давлат аст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • фановарии иттилоот
  • забони миллї
  • тавсеаи технологї
  • њувияти миллӣ