تنظیم و انتشار نثر بدیع فارسی تاجیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

در سال 1925م، نشریات دولتی تاجیکستان تأسیس شد. این نشریات در آغاز به‌علت نبود ‌وجود دوایر ادبی و متخصصان چاپ و نشر فعالیت زیادی نداشت. در سال‌های بعد به ابتکار و تلاش‌ استادان ادبیات تاجیک مثل صدرالدین عینی و ابوالقاسم لاهوتی فعالیت آن تقویت شد. نثر بدیعی تاجیک در مجلات و روزنامه‌های متعددی ازجمله روزنامه‌های معارف و مدنیت و مدنیت تاجیکستان چاپ شدند. در تهیه و تألیف نثر بدیعی تاجیک سهم انستیتو زبان و ادبیات رودکی آکادمی علوم تاجیکستان بارز است. این پژوهشگاه از مراکز هماهنگ‌‌سازی تحقیقات فیلولوژی و مرکز کل مسائل زبان و ادبیات تاجیکی محسوب می‌شود که در رشد کتاب‌شناسی‌ها سهم ارزنده‌ای داشته است. نگارنده معتقد است که یکی از مشکلات اصلی تنظیم فهرستگان کتاب‌‌شناسی، تعویض الفباست که از سال 1930 تا 1940م در تاجیکستان انجام شد و از سال 1940م تا به امروز، حروف تاجیکی براساس حروف روسی (سیریلیک) است. نگارنده در آخر به این نتیجه رسیده است که هم اکنون تهیۀ کتاب‌شناسی نثر بدیعی فارسی تاجیکی ضروری است و تهیة چنین فهرستی در دوران پس از استقلال تاجیکستان، عملی مفید و ارزشمند محسوب می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Танзим ва интишори насри бадеии форсии тољикӣ

نویسنده [English]

  • Сафар Сулаймонӣ
چکیده [English]

Дар соли 1925 мелодӣ Нашриёти давлатии Тољикистон таъсис шуд. Ин нашриёт дар оѓоз ба иллати набуди вуљуди доираҳои адабї ва мутахассисони чоп ва нашр фаъолияти зиёде надошт. Дар солњои баъд ба ибтикор ва талош устодони адабиёти тољик мисли Садриддин Айнї ва Абулќосим Лоњутӣ фаъолияти он таќвият шуд. Насри бадеии тољик дар маљаллот ва рўзномањои мутааддиде аз љумла, рўзномањои “Маориф ва маданият” ва “Маданияти Тољикистон” чоп шуданд. Дар тањия ва таълифи насри бадеии тољик сањми Институти забон ва адабиёти Рўдакии Академияи илмҳои Тољикистон бориз аст. Ин пажўњишгоњ аз марокизи њамоњангсозии тањќиќоти филология ва маркази кулли масоили забон ва адабиёти тољик мањсуб мешавад, ки дар рушди китобшиносињо сањми арзандае доштааст. Нигоранда муътаќид аст, ки яке аз мушкилоти аслии танзими фењристҳои китобшиносї, таъвизи алифбост, ки аз соли 1930 то 1940 мелодӣ дар Тољикистон анљом шуд ва аз соли 1940 мелодӣ то ба имрўз њуруфи тољикӣ бар асоси њуруфи русї (кириллї) аст. Нигоранда дар охир ба ин натиља расидааст, ки њамакнун тањияи китобшиносии насри бадеии форсии тољикӣ зарурист ва тањияи чунин фењрист дар даврони пас аз истиќлоли Тољикистон амалї муфид ва арзишманд мањсуб мешавад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • нашриёти давлатї
  • насри бадеї
  • форсии тољикї
  • Институти забон ва адабиёти Рўдакї
  • китобшиносї