تاریخچة تلویزیون در تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

نخستین پخش آزمایشی تلویزیونی تاجیکستان در استودیو استالین‌آباد (دوشنبه) در سوم اکتبر سال 1959م به‌طور مستقیم راه‌‌اندازی شد. در ماه فوریة سال 1960م استودیو سیار تلویزیونی شروع به فعالیت کرد و تا آخر سال 1960م مرکز تکنیکی تلویزیون به دستگاه‌های جدید مجهز شد. در این سال، ساختار اداره‌های ایجادی استودیو تلویزیونی استالین‌آباد شامل ادارۀ برنامه‌های اجتماعی و سیاسی، ادبی و درامی، کودکان و نوجوانان، برنامه‌های موسیقی، ادارۀ سینما، ادارۀ تنظیم، و شعبۀ درخواست و نامه‌ها تشکیل گردید و از سال‌ ۱۹۶۳م به بعد، تغییرات جزئی در این ساختارها به‌وجود آمد. تا زمان استقلال، اهالی تاجیکستان از چهار شبکة تلویزیونی شامل شبکه‌های یک و دوی تلویزیون سراسری اتحاد شوروی، شبکه‌های ازبکستان و تاجیکستان بهره می‌بردند. پس از استقلال جمهوری، در کنار تلویزیون تاجیکستان که حال با نام «شبکۀ اول» از آن یاد می‌شود، چندین استودیوی تلویزیون دولتی و غیردولتی سراسری و محلی عرض هستی کردند و تا آخر سال 2007م، نوزده شبکۀ تلویزیونی در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ثبت شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Таърихчаи телевизион дар Тољикистон

نویسنده [English]

  • Қањњор Расулиён
چکیده [English]

 Нахустин пахши озмоишии телевизиони Тољикистон дар студияи Сталинобод (Душанбе) дар севуми октябри соли 1959 мелодӣ ба таври мустаќим роњандозӣ шуд. Дар моњи феврали соли 1960 мелодӣ студияи сайёри телевизион шурўъ ба фаъолият кард ва то охир соли 1960 мелодӣ маркази техникии телевизион ба дастгоњњои љадид муљањњаз шуд. Дар ин сол, сохтори идорањои эљодии студияи телевизионии Сталинобод шомили идораи барномањои иљтимої ва сиёсї, адабї ва драмавї, кўдакон ва нављавонон, барномањои мусиќї, идораи синамо, идораи танзим ва шуъбаи дархосту номањо ташкил гардид ва аз соли 1963 мелодӣ ба баъд таѓйироти љузъӣ дар ин сохторњо ба вуљуд омад. То замони истиќлол, ањолии Тољикистон аз чањор шабакаи телевизионии шомили шабакањои як ва дуи телевизиони саросарии Иттињоди шўравї, шабакањои Ӯзбакистон ва Тољикистон бањра мебурданд. Пас аз истиќлоли љумњурї, дар канори телевизиони Тољикистон, ки њоло бо номи «Шабакаи аввал»  аз он ёд мешавад, чандин студияи телевизиони давлатї ва ѓайридавлатии саросарї ва мањаллї арзи њастӣ карданд ва то охири соли 2007 мелодӣ, нуздањ шабакаи телевизионӣ дар Вазорати фарњанги љумњурии Тољикистон сабт шуданд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • шабакаи телевизионї
  • Тољикистон
  • идорањои эљодӣ