امنیت اطلاعاتی تاجیکستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

نگارنده در این مقاله در ابتدا با طرح این سؤال که آیا جامعه و دولت تاجیکستان در تشکیل و رشد فضای اطلاعاتی تاجیکستان موفق است یا نه، به تشریح موضوع پرداخته است. وی پس از بررسی فضای اطلاعاتی در رادیو و تلویزیون، مطبوعات، و اینترنت به این جمع‌بندی رسیده است که فضای اطلاعاتی تاجیکستان در آماده کردن، پخش و انتشار اطلاعات از جانب بیگانگان اداره می‌شود و طلبات قانون تاجیکستان دربارة امنیت اطلاعاتی رعایت نمی‌شود و در رشد ملی و دولت‌داری تاجیکان تأثیر منفی می‌گذارد. نگارنده ضمن ‌اینکه در این مقاله برای حل مشکلات امنیت اطلاعاتی، سیاست‌ها و وظایفی را به دولت و جامعۀ تاجیکستان پیشنهاد کرده، معتقد است که برای رفع کمبود و نارسایی‌ها در این حوزه باید تدبیر‌های سودمند اندیشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Амнияти иттилоотии Тољикистон

نویسنده [English]

  • Саймуддин Достиев
چکیده [English]

Нигоранда дар ин маќола дар ибтидо бо тарњи ин савол, ки оё љомеа ва давлати Тољикистон дар ташкилу рушди фазои иттилоотии Тољикистон муваффаќ аст ё на, ба ташрењи мавзўъ пардохтааст. Вай пас аз баррасии фазои иттилоотӣ дар радио ва телевизион, матбуот ва интернет ба ин љамъбандӣ расидааст, ки фазои иттилоотии Тољикистон дар омода кардан, пахш ва интишори иттилоот аз љониби бегонагон идора мешавад ва талаботи ќонуни Тољикистон дар бораи амнияти иттилоотӣ риоят намешавад ва дар рушди миллї ва давлатдории тољикон таъсири манфї мегузорад. Нигоранда зимни ин ки дар ин маќола барои њалли мушкилоти амнияти иттилоотӣ, сиёсатњо ва вазоиферо ба давлат ва љомеаи Тољикистон пешнињод карда, муътаќид аст, ки барои рафъи камбуд ва норасоињо дар ин њавза бояд тадбирњои судманд андешид.

کلیدواژه‌ها [English]

  • амнияти иттилоотӣ
  • Тољикистон
  • рушди миллӣ