وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

مطبوعات تاجیک با نداشتنِ تاریخی طولانی، سه دورۀ نسبتاً مستقل را پشت‌سر گذاشته است. دورۀ اول از ابتدای سدۀ بیستم تا انقلاب اکتبر است و دورۀ دوم با سلطنت حکومت شوروی آغاز می‌شود. دورۀ سوم از اواخر سال‌های دهۀ هشتاد قرن بیستم آغاز شده و در زمان استقلال تاجیکستان حکم قانونی یافته است. هر مرحله از این مقاطع تاریخی برای مطبوعات تاجیک خصوصیتی ویژه دارد که در این مقاله به‌اختصار مورد بحث قرار گرفته است. نگارندۀ این مقاله در پایان بررسی این ادوار و معرفی نشریات هر دوره به این نتیجه رسیده است مطبوعات روز تاجیکی، به‌عنوان نوع کلاسیک رسانه‌ای، با همۀ برد‌و‌باختش، در جامعۀ معاصر دارای جایگاهی محکم است و روزنامه‌نگاران به‌اقتضای زمان و امکانات تخصصی و تکنیکی، برای تأمین آشنایی جامعه با روندهای موجود حیات معاصر و رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان می‌کوشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Вазъияти матбуоти муосири тољик

نویسنده [English]

  • Мурод Муродӣ
چکیده [English]

Матбуоти тољик бо надоштани таърихи тўлонї, се давраи нисбатан мустаќилро пушти сар гузоштааст. Давраи аввал аз ибтидои садаи бистум то Инќилоби октябр аст ва давраи дувум бо салтанати њукумати Шўравї оѓоз мешавад. Давраи севум аз авохири солњои дањаи њаштоди ќарни бистум оѓоз шуда ва дар замони истиќлоли Тољикистон њукми ќонунӣ ёфтааст. Њар марњала аз ин маќтаъҳои таърихї барои матбуоти тољик хусусияти вежа дорад, ки дар ин маќола ба ихтисор мавриди бањс ќарор гирифтааст. Нигорандаи ин маќола дар поёни баррасии ин адвор ва муаррифии нашриёти њар давра ба ин натиља расидааст: матбуоти рўзи тољикї, ба унвони навъи классикии расонаӣ, бо њамаи бурду бохташ, дар љомеаи муосир дорои љойгоњи мањкам аст ва рўзноманигорон ба иќтизои замон ва имконоти тахассусиву техникї, барои таъмини ошноии љомеа бо равандњои мављуди њаёти муосир ва рўйдодњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишвар ва љањон мекўшанд.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Тољикистон
  • матбуот
  • давраи муосир