روزنامه‌نگار تاجیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

روزنامۀ پراودا یکی از روزنامه‌های پرنفوذ اتحاد شوروی سابق است که آته‌خان لطیفی ادارۀ آن را برعهده داشت. این مقاله با هدف معرفی این روزنامه و مطالب مندرج در آن که غالباً به قلم لطیفی نوشته می‌شد، به نگارش درآمده است. بیشتر مطالبی که در این روزنامه منعکس می‌شد، مسائل مربوط به رشد اقتصادیات، علم و تکنیک، مکتب و معارف، ادبیات و هنر، و فرهنگ و دوستی خلق‌ها بوده است. مطالعۀ مقاله‌های لطیفی در این روزنامه نشان از جهان‌بینی وسیع، آینده‌نگری و مسئولیت‌پذیری او دارد. وی در مقاله‌هایش به واقعات تاریخی زیاد روی می‌آورد و گذشته را با زمان حاضر مقایسه می‌کند. نگارندۀ این مقاله بعد از بررسی تعدادی از مقاله‌های آته‌خان لطیفی به این نتیجه رسیده است که وی چون یک تن از فرزندان فرزانۀ ملت در حل‌و‌فصل معما و مشکلات حیات اجتماعی تاجیکان در زمان سکوت و بازسازی شوروی خدمت سزاواری کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Рўзноманигори тољик

نویسنده [English]

  • Қањњор Расулиён
چکیده [English]

Рўзномаи “Правда” яке аз рўзномањои пурнуфузи Иттињоди шўравии собиќ аст, ки Отахон Латифӣ идораи онро бар уњда дошт. Ин маќола бо њадафи муаррифии ин рўзнома ва матолиби мундариљ дар он, ки ѓолибан ба ќалами Латифӣ навишта мешуд, ба нигориш даромадааст. Бештар матолибе, ки дар ин рўзнома мунъакис мешуд, масоили марбут ба рушди иќтисодиёт, илму техника, мактабу маориф, адабиёту њунар ва фарњангу дўсти халќњо будааст. Мутолиаи маќолањои Латифӣ дар ин рўзнома нишон аз љањонбинии васеъ, оянданигарї ва масъулиятпазирии ў дорад. Вай дар маќолањояш ба воќеоти таърихї зиёд рўй меоварад ва гузаштаро бо замони њозир муќоиса мекунад. Нигорандаи ин маќола баъд аз баррасии теъдоде аз маќолањои Отахон Латифӣ ба ин натиља расидааст, ки вай чун як тан аз фарзандони фарзонаи миллат дар њаллу фасли муаммо ва мушкилоти њаёти иљтимоии тољикон дар замон сукут ва бозсозии Шўравї хидмати сазовор кардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • “Правда”
  • Отахон Латифї
  • рўзноманигори тољик