تعبیر خواب در فرهنگ بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

تعبیر خواب یکی از ژانر‌های فولکلور تاجیک است و یکی از نمود‌‌های تعبیر خواب نیز متن‌های شفاهی است که در بین مردم و فرهنگ بومی آن‌ها بسیار رواج دارد. تعبیر خواب با تصورات و جهان‌‌بینی و شرایط زندگی مردم ارتباط دارد و تجربة غنی آن‌ها را که در طول صدها سال خلاصه شده‌اند، در‌بر‌می‌گیرد. خواب به عقیدة مردم، منبع خبر و معلومات از غیب است که در گذشته معبّران حرفه‌ای تعبیر و تفسیر می‌کردند. در این مقاله، نگارنده نمونه‌هایی از تعبیر خواب را که از بین مردم تاجیک گردآوری شده، آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Таъбири хоб дар фарњанги бумї

نویسنده [English]

  • Гулхотун Ноёфтова
چکیده [English]

Таъбири хоб яке аз жанрњои фолклори тољик аст ва яке аз намудњои таъбири хоб низ матнњои шифоњї аст, ки дар байни мардум ва фарњанги бумии онњо бисёр ривољ дорад. Таъбири хоб бо тасаввурот ва љањонбинї ва шароити зиндагии мардум иртибот дорад ва таљрибаи ѓании онњоро, ки дар тўли садњо сол хулоса шудаанд, дар бар мегирад. Хоб ба аќидаи  мардум манбаъи хабар ва маълумот аз ѓайб аст, ки дар гузашта муаббирони њирфаї таъбир ва тафсир мекарданд. Дар ин маќола нигоранда намунањое аз таъбири хобро, ки аз байни мардуми тољик гирдоварї шуда, овардааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • таъбири хоб
  • фолклор
  • фарњанги бумї