نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

استاد صدرالدین عینی با هدف تحقیق و پژوهش آثار رودکی، برای نخستین بار سازمان دادن یک گروه باصلاحیت را به‌منظور بررسی‌های تازه در دیار رودکی در جمهوری تاجیکستان درخواست کرد. این گروه تحقیقی باستان‌‌شناسی به ریاست صدرالدین تشکیل شد و بنیاد آکادمی علوم اتحاد شوروی و انستیتو تحقیقاتی تاجیکستان نیز در آن مشارکت داشت. نگارنده در این مقاله برآن است تا از معلوماتی که این گروه در دیهه‌های منسوب به رودکی در زمینه‌های مختلف ازجمله زادگاه و مدفن رودکی و به‌طور کلی شرح‌حال او به‌دست آورده‌اند و نقل‌قول‌هایی که ازسوی اشخاص مختلفِ منسوب به این دیهه‌ها بیان شده است، مطالبی را در اختیار مخاطبان خویش قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Нахустин кўшиши љамъоварии осори омиёнаи Рўдакї

نویسنده [English]

  • Камолиддин Айнї
چکیده [English]

 
          Устод Садриддин Айнї бо њадафи тањќиќу пажўњиши осори Рўдакї барои нахустин бор созмон додани як гурўњи бослоњиятро ба манзури баррасињои тоза дар диёри Рўдакї дар Љумњурии Тољикистон дархост кард. Ин гурўњи тањќиќї-бостоншиносї ба риёсати Садриддин Айнї ташкил шуд ва бунёди Академияи улуми Иттињоди Шўравї ва Институти тањќиќотии Тољикистон низ дар он мушорикат дошт. Нигоранда дар ин маќола бар он аст, то аз маълумоте, ки ин гурўњ дар дењањои мансуб ба Рўдакї дар заминањои мухталиф, аз љумла зодгоњ ва мадфани Рўдакї ва ба таври куллї шарњи њоли ў ба даст овардаанд ва наќлиќавлњое, ки аз сўи ашхоси мухталифи мансуб ба ин дењањо баён шудааст, матолиберо дар ихтиёри мухотабони хеш ќарор дињад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Садриддин Айнї
  • Рўдакишиносї
  • осори омиёна