آرمان‌های ملی و اجتماعی در فولکلور تاجیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

آرمان‌های ملی و اجتماعی در شناخت تفکر ملی هر خلق نقشی برجسته دارند. آنچه این آرمان‌ها را هویدا می‌کند، ژانر‌های فولکلور است. در فولکلور تاجیک، اندیشه و تفکر مردم زحمت‌کش گوناگون‌سلیقه و گوناگون‌معلومات، زندگی پرفراز‌ونشیب، پستی و بلندی‌ها، ناکامی و پیروزی‌های حیات انسانی بازتاب یافته است. یکی از ژانر‌های مهم فولکلور که در آن بازتابی از وقایع ملی و اجتماعی را می‌توان مشاهده کرد، سرودهای تاریخی است. سرود تاریخی به‌طور دقیق با تاریخ گذشته، و وقایع اجتماعی و سیاسی که پیش‌تر رخ داده‌اند، ارتباط دارد و در هیچ‌یک از انواع فولکلور به‌اندازة سرود تاریخی، مسائل خودشناسی و بیداری ملی، افکار اجتماعی، بردوباخت ملت وطن‌دوست تاجیک، به‌طور دقیق منعکس نشده است. در جمع‌بندی، نگارنده به این نتیجه رسیده است که فولکلور همچون شناسنامة بخشی از تاریخ ملت است که یکی از عناصر حیات معنوی و فرهنگی انعکاس‌دهندة واقعی جوانب مختلف زندگی، عقاید، باورها و آرما‌ن‌های مردمی است و حفظ و پژوهش دربارۀ آن در روند خودشناسی و خودآگاهی ملی می‌تواند نقشی مهم داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ормонњои миллї ва иљтимої дар фолклори тољик

نویسنده [English]

  • Шодигул Умарова
چکیده [English]

Ормонњои миллї ва иљтимої дар шинохти тафаккури миллии њар халќ наќше барљаста доранд. Ончи ин ормонњоро њувайдо мекунад, жанрњои фолклор аст. Дар фолклори тољик андеша ва тафаккури мардуми зањматкаши гуногунслиќа ва гуногунмълумот, зиндагии пурфарозунишеб, пастї ва баландињо, нокомї ва пирўзињои њаёти инсонї бозтоб ёфтааст. Яке аз жанрњои муњимми фолклор, ки дар он бозтобе аз ваќоеъи миллї ва иљтимоиро метавон мушоњида кард, сурудњои таърихї аст. Суруди таърихї ба таври даќиќ бо таърихи гузашта ва ваќоеъи иљтимоию сиёсе, ки пештар рух додаанд, иртибот дорад ва дар њељ як аз анвоъи фолклор ба андозаи суруди таърихї масоили худшиносї ва бедории миллї, афкори иљтимої, бурдубохти миллати ватандўсти тољик ба таври даќиќ мунъакис нашудааст. Дар љамъбандї нигоранда ба ин натиља расидааст, ки фолклор њамчун шиносномаи бахше аз таърихи миллат аст, ки яке аз аносири њаёти маънавї ва фарњангии инъикосдињандаи  воќеии љавониби мухталифи зиндагї, аќоид, боварњо ва ормонњои мардумї аст ва њифзу пажўњиш дар бораи он дар раванди худшиносї ва худогоњии миллї метавонад наќше муњим дошта бошад.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • ормонњои миллї
  • фолклори тољик
  • суруди таърихї