سخنی چند دربارة فولکلور کودکان افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

ادبیات شفاهی کودکان یکی از قدیمی‌ترین بخش‌های فولکلور است که برای تربیت همه‌جانبة آن‌ها اهمیت مهم علمی و عملی دارد. در افغانستان، به‌خصوص در نواحی دوردست آن، هنوز هم کودکان از طریق آثار ادبی شفاهی مردمی با حوادث خوب یا زشت و با واقعیات مختلف زندگی آشنا می‌شوند. در روستاهای افغانستان کودکان از بزرگ‌سالان سرود و ترانه‌ها را می‌آموزند و هنگام بازی و تفریح زمزمه می‌کنند. لَلوی (لالایی) مادران یکی از همان سروده‌های مؤثر و جذاب و پرمحبت است. تاکنون دربارة فولکلور کودکان افغانستان رسالة مستقل علمی و همه‌جانبه تدوین نشده‌است. شاید هم چنین اثری وجود داشته باشد؛ ولی نگارندۀ این مقاله در بررسی تمام مجلات و کتاب‌های چاپ افغانستان و به زبان دری، به‌جز موارد فولکلوری و چند مقالة راجع به سرود‌های کودکان که در مجلات فرهنگ مردم، کابل، آریانا و ادب که به چاپ رسیده‌اند، چیزی دیگر نیافت. بنابراین به‌نظر می‌آید فولکلور کودکان افغانستان با تمام خصوصیات و ویژگی‌های عامش تا به امروز چنان‌که باید و شاید، جمع‌آوری نشده ‌است؛ ازهمین‌رو، پیش از بررسی و پژوهش در این باره باید از ولایات و دهات افغانستان متن‌های مربوط به بازی‌ها، رسم‌ و آیین‌ها و طرز اجرای آن‌ها جمع‌آوری و نشر شود تا بر اساس آن‌ها رسالة علمی تألیف گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Сухане чанд дар бораи фолклори кўдакони Афѓонистон

نویسنده [English]

  • Равшан Рањмонї
چکیده [English]

Адабиёти шифоњии кўдакон яке аз ќадимитарин бахшњои фолклор аст, ки барои тарбияти њамаљонибаи онњо таваљљуњи муњимми илмї ва амалї дорад. Дар Афѓонистон, ба хусус дар навоњии дурдасти он њанўз њам кўдакон аз тариќи осори адабї-шифоњии мардумї бо њаводиси хуб ё зишт ва бо воќеоти мухталифи зиндагї ошно мешаванд. Дар рустоњои Афѓонистон кўдакон аз бузургсолон суруду таронањоро меомўзанд ва њангоми бозї ва тафрењ замзама мекунанд. Лалуї (лолої)-и модарон яке аз њамон сурудањои муассир ва љаззобу пурмуњаббат аст. То кунун дар бораи фолклори кўдакони Афѓонистон рисолаи мустаќили илмї ва њамаљониба тадвин нашудааст. Шояд њам чунин асаре вуљуд дошта бошад. Вале нигорандаи ин маќола дар баррасии тамоми маљаллот ва китобњои чопи Афѓонистон ба забони дарї, ба љуз мавориди фолклорї ва чанд маќолаи рољеъ ба сурудњои кўдакон, ки дар маљаллоти «Фарњанги мардум», «Кобул», «Ориёно» ва «Адаб»  ба чоп расидаанд, чизе дигар наёфт. Бино бар ин ба назар меояд фолклори кўдакони Афѓонистон бо тамоми хусусиёт ва вижагињои оммаш то ба имрўз чунонки бояду шояд, љамъоварї нашудааст. Аз њамин рў пеш аз баррасї ва пажўњиш дар ин бора бояд аз вилоёт ва дењоти Афѓонистон матнњои марбут ба бозињо, расму оинњо ва тарзи иљрои онњо љамъоварї ва нашр шавад, то бар асоси онњо рисолае илмї таълиф гардад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Афѓонистон
  • адабиёти шифоњї
  • фолклори кўдакон