مراسم مولود محمد (ص) در بین مردم تاجیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

«مولود» اصطلاح و نام مراسم دینی در میان مردم تاجیک است که در بزرگداشت زادروز پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) برپا می‌شود. در تاجیکستان امروز مراسم مولود را نه‌تنها در ماه ربیع‌الاول که ماه ولادت پیامبر اسلام (ص) است، بلکه در هر ماه و فصل سال ضمن جشن‌ها و مراسم‌ سوگواری برگزار می‌کنند. برپاکنندگان مراسم مولود چند روز قبل آمادگی می‌گیرند و حافظان قرآن، روحانیون مشهور، میهمانان و همسایگان را دعوت می‌کنند. در این مقاله مراسم مولود در سه بخش تشریح شده است: قسمت اول این مراسم عبارت از حمد و ثنای خدا و نعت رسول اکرم (ص) است؛ بخش دوم با پند و نصیحت واعظان شروع می‌شود که در آن مردم را نخست به نمازخوانی و روزه داشتن و به‌طور کلی اعمال نیک، و بعد به دوری از رفتار‌های زشت انسانی راهنمایی می‌کنند؛ در قسمت سوم قرآن و دعا و شعر و منظومه‌های مذهبی قرائت می‌شود و پس از آن واعظان و صاحب‌ خانه دعا و آرزوهای نیک می‌کنند و از قرآن مجید تلاوت می‌خوانند. مراسم مولود که مضمون‌های پرارزش اخلاقی، ادبی، فلسفی، اجتماعی و مذهبی را دربر‌می‌گیرد، همایش مردمی، و دینی- اجتماعی بوده است که تحقیق در این زمینه در علم فولکلورشناسی بسیار اهمیت دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Маросими мавлуди Муњаммад (с) дар байни мардуми тољик

نویسنده [English]

  • Зафар Холмуродов
چکیده [English]

«Мавлуд»  истилоњ ва номи маросими динї дар миёни мардуми тољик аст, ки дар бузургдошти зодрўзи паёмбари ислом њазрати Муњаммад (с) барпо мешавад. Дар Тољикистони имрўз маросими мавлудро натанњо дар моњи рабеъулаввал, ки моњи вилодати паёмбари ислом (с) аст, балки дар њар моњ ва фасли сол зимни љашнњо ва маросими сўгворї баргузор мекунанд. Барпокунандагони маросими мавлуд чанд рўз ќабл омодагї мегиранд ва њофизони Ќуръон, рўњониёни машњур, мењмонон ва њамсоягонро даъват мекунанд. Дар ин маќола маросими мавлуд дар се бахш ташрењ шудааст: ќисмати аввали ин маросим иборат аз њамду санои Худо ва наъти расули акрам (с) аст; Бахш дувум бо панду насињати воизон шурўъ мешавад, ки дар он мардумро нахуст ба намозхонї ва рўза доштан ва ба таври куллї аъмоли нек ва баъд ба дурї аз рафторњои зишти инсонї роњнамої мекунанд; Дар ќисмати севум Ќуръону дуо ва шеъру манзумањои мазњабї ќироат мешавад ва пас аз он воизон ва соњибхона дуо ва орзуњои нек мекунанд ва аз Ќуръони маљид тиловат мехонанд. Маросими мавлуд, ки мазмунњои пурарзиши ахлоќї, адабї, фалсафї, иљтимої ва мазњабиро дар бар мегирад, њамоиши мардумї ва динї-иљтимої будааст, ки тањќиќ дар ин замина дар илми фолклоршиносї бисёр ањаммият дорад.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • маросими мавлуд
  • мардуми тољик
  • њазрати Муњаммад (с)