برخی سنت‌های جشن عروسی تاجیکان بخارا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

هر جامعه‌ای از مجموعة آداب و رسوم و فرهنگ خاص خود تشکیل شده است. در اقوام و ملل گوناگون برخی سنت‌ها وجود دارد که در مراسم‌‌ خاصی همچون جشن‌های عروسی برگزار می‌شود. از آن جمله می‌توان به جشن عروسی در بخارا اشاره کرد که در آن، هنگام رفتن عروس به خانۀ داماد مراسم ویژ‌ه‌ای برگزار می‌شده است. این مراسم عبارت بودند از: حمّام‌بران، حنابندان، پدرآشی یا آشِ پدران، جامه‌پوشانی، دامادبران، تعامل‌های تگِ چیمیلیقی، پاپخش‌کنی، جواب، شربت‌لیسانی، تگ چیمیلیقی، وِچِر/ وِچیر (شب‌نشینی) و کیلین‌فُراران. در این مقاله دربارۀ تمام این رسوم شرح مختصری آمده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Бархе суннатњои љашни арўсии тољикони Бухоро

نویسنده [English]

  • Сирољиддин Бобоев
چکیده [English]

Њар љомеае аз маљмўаи одобу русум ва фарњанги хосси худ ташкил шудааст. Дар аќвому милали гуногун бархе суннатњо вуљуд дорад, ки дар маросими хоссе њамчун љашнњои арўсї баргузор мешавад. Аз он љумла метавон ба љашни арўсї дар Бухоро ишора кард, ки дар он њангоми рафтани арўс ба хонаи домод маросими вижае баргузор мешудааст. Ин маросим иборат буданд аз: њаммомбарон, њинобандон, падарошї ё оши падарон, љомапўшонї, домодбарон, таомулњои тагичимилиќї, попахшкунї, љавоб, шарбатлесонї, тагичимилиќї, ва келинфуророн. Дар ин маќола дар бораи тамоми ин русум шарњи мухтасаре омадааст.

کلیدواژه‌ها [English]

  • суннат
  • љашни арўсї
  • Бухоро