سیری در فرهنگ آثار جامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار

چکیده

لغت‌‌نگاری فارسی تاجیکی تاریخی خیلی قدیمی و غنی دارد؛ اما لغت‌نامه یا فرهنگ آثار یا اثر جداگانۀ شاعران و ادیبان خیلی کم تدوین و نشر شده است. فرهنگ آثار جامی در لغت‌نگاری تاجیک، اولین فرهنگ نسبتاً کامل منسوب به آثار یک ادیب به‌شمار می‌رود. فرهنگ مذکور 15هزار کلمه و عبارت را دربر گرفته، از دو جلد عبارت بوده و در آن کلمات و عبارت‌ها براساس حروف الفبا تنظیم شده‌ است. در این مقاله، به‌طور انتخابی شرح و تفسیر برخی واژه‌های این فرهنگ در مقایسه با فرهنگ زبان تاجیکی ذکر شده است. در پایان مؤلف به این نتیجه رسیده که فرهنگ آثار جامی خصوصیت‌های زبان آثار بدیعی شاعر را به‌قدر کافی بازتاب نموده است؛ ازاین‌رو، نشر این اثر برای شناخت آثار جامی منبعی ارزشمند محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Сайре дар «Фарњанги осори Љомї»

نویسنده [English]

  • Жило Гулназарова
چکیده [English]

Луѓатнигории форсии тољикї таърихи хеле ќадимї ва ѓанї дорад. Аммо луѓатнома ё фарњанги осор ё асари људогонаи шоирон ва адибон хеле кам тадвин ва нашр шудааст. «Фарњанги осори Љомї» дар луѓатнигории тољик аввалин фарњанги нисбатан комили мансуб ба осори як адиб ба шумор меравад. Фарњанги мазкур 15 њазор калима ва иборатро дар бар гирифта, аз ду љилд иборат буда ва дар он калимот ва иборатњо бар асоси њуруфи алифбо танзим шудааст. Дар ин маќола ба таври интихобї шарњу тафсири бархе вожањои ин фарњанг дар муќоиса бо «Фарњанги забони тољикї» зикр шудааст. Дар поён муаллиф ба ин натиља расида, ки «Фарњанги осори Љомї» хусусиятњои забони осори бадеии шоирро ба ќадри кофї бозтоб намудааст; Аз ин рў, нашри ин асар барои шинохти осори Љомї манбае арзишманд мањсуб мешавад.

کلیدواژه‌ها [English]

  • луѓатнигорї
  • Љомї
  • фарњанги осор