روشن رحمانی و مردم‌شناسی ایرانی

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 123-144

پیوند گلمراد


سیری در فرهنگ آثار جامی

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 127-136

ژیلاگل نظراوا


محمودخواجه بهبودی و نقد ادبی در نهضت جدیدیه

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 133-148

عبدالخالق نبوی


درنگی باز بر مسئلۀ حروف الفبا!

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 148-168

محمدحسین امیر اردوش


نقش عبدالرئوف فطرت در آگاهی شعور ملی

دوره 10، شماره 23، تیر 1388، صفحه 199-224

عبدالخالق نبوی


نظری به سه ترجمه نوین قرآن کریم

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 222-247

ظاهراف حلیم‌جان


نشریات و بنگاه‌های انتشاراتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 73-90

فرهاد کریم


عباس علی‌اف

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 86-126

محمدجان شکوری بخارایی


جایگاه رودکی در ادبیات عرب

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 87-100

نادر کریمیان سردشتی


رسالة «منامیه» از میرسیدعلی همدانی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 95-114

محمدجعفر یاحقی


نظری به روابط ادبی ختلان و هند

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 97-112

غفاراوا ضمیره


منزل خواجه ‌کمال در خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 103-116

عبدالله‌جان میربابایف


نخستین کوشش جمع‌آوری آثار عامیانۀ رودکی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 109-122

کمال‌الدین عینی


وضعیت مطبوعات معاصر تاجیک

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 109-114

مراد مرادی


وارثان رودکی در سمرقند کنونی

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 111-122

اصل‌الدین قمرزاده


«عشق عرفانی» در فلسفۀ علی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 114-121

عبدالرحمن محمداف


دوشنبۀ فرهنگی در یک نگاه

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 119-122

قهار رسولیان