کلمه‌سازی آمیخته در نظم میرزا‌ بیدل

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 77-91

موسی عالمجان‌اف


افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 81-90

شادی‌گل عمراوا


زبان خامه تا دم می‌زند بر زخم شمشیر است

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 85-92

سعدی قاسمی


پژوهش افکار تربیتی مردمان ایرانی و مشکلات تطبیق آن در تاجیکستان

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 95-115

فیض‌الله شریف‌زاده صفر سلیمانی


جدیدیه در خجند

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 97-104

نعمان‌جان غفاراف


مروری تفصیلی بر آثار حدیثی حکیم ترمذی

دوره 17، شماره 46، فروردین 1395، صفحه 155-194

یحیی میرحسینی


نگاهی به زمینه‌های اجتماعی نوپردازی در شعر فارسی ایران و فارسی تاجیکی

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 161-214

عثمان کریم‌اف مسعود قهاراف


قدیم‌ترین نسخه‌ی «قرآن کریم» در آسیای مرکزی معروف به قرآن عثمانی

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 189-198

حاجی نظیر محی‌الدین تورسون‌زاد


جایگاه خبرگزاری «خاور» در فضای اطلاعاتی کشور

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 63-66

صدرالدین شمس‌الدین


جایگاه میرسیدعلی همدانی در گسترش تصوف در آسیای مرکزی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 67-80

حجت‌الله فغانی


آیا رودکی را «حکیم» خواندن رواست؟

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 69-74

امریزدان علیمردان‌اف


پیر ختلان

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 71-84

حاتم عصازاده


حمیرا اصفهانی، دخت ایرانی

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 72-75

معتبر رشتی


آل خجند در هند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 83-90

ضمیره غفاراوا امیده غفاراوا


جایگاه رباعی در فولکلور تاجیک

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 87-98

میرزا شکورزاده


روزنۀ نور

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 87-104

پیوند گلمرادزاده


«رسالۀ شرحیه» میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 88-107

کریم‌جان قادراف


جغرافیای تاریخی سمرقند (عهد سامانیان)

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 91-100

معروف عیسی‌مت‌اف سیف‌الله ملاجان


دایرۀ ادبی حصار شادمان

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 91-101

سلطان‌مراد آدینه