سه پیراهن یوسف

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 11-22

فیض‌الله بابایف


بازتاب نظریات عرفانی حکیم ترمذی در آثار ابن‌عربی

دوره 17، شماره 46، فروردین 1395، صفحه 17-76

علی اشرف‌امامی


ایران در نشریۀ سامان

دوره 8، شماره 17، دی 1386، صفحه 23-26

قهار رسولیان


امنیت اطلاعاتی تاجیکستان

دوره 9، شماره 18، فروردین 1387، صفحه 23-30

سیم‌الدین داستی‌اف


فلک‌ریز و فلک‌خیز است کولاب

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 25-28

جمعه‌خان تیمورزاده


پژوهش در جغرافیای تاریخی خجند در ایران

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 27-30

لقمان بایمت‌اف


فلسفۀ اجتماعی میرسیدعلی همدانی

دوره 12، شماره 32، مهر 1390، صفحه 27-45

ماهرخواجه سلطانف


حصار شادمان در سفرنامۀ محمدصادق گلشنی

دوره 11، شماره 28، مهر 1389، صفحه 30-44

نورالدین بازار‌زاده


نجم‌الدین نسفی و القند فی ذکر علمای سمرقند او

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 31-42

نظام‌الدین زاهد‌اف


آثار خجستۀ خجندیان در پاکستان

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 35-42

عارف نوشاهی


روزگار و اشعار ملا لاچین

دوره 7، شماره 10، فروردین 1385، صفحه 37-42

لالا دولت‌بیک‌اف


تقدیر

دوره 9، شماره 20، مهر 1387، صفحه 37-43

عظیم بیضایف


بازیافت‌های تمدن ایرانی در تاجیکستان

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 37-56

قیام‌الدین ستاری


سنت‌های موسیقی و سرودهای یغنابی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 39-44

برهان‌الدین بزرگمهر


فرهنگ‌نویسی فارسی در قلمروی زبان فارسی

دوره 7، شماره 12، مهر 1385، صفحه 41-70

مرتضی رزم‌آرا


حوزۀ ادبی سمرقند در سدۀ ۱۶ میلادی

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 54-73

محمدعثمان فرغانی


ترجمه و تفسیرهای ورارودی در فهرست چارلز استاری

دوره 11، شماره 29، دی 1389، صفحه 69-87

عبدالمنّان نصرالدین خجندی


داستان سه تن از یک خانوادۀ نجیب

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 89-96

محمدجان شکوری بخارایی


سیری در سلوک عرفانی میرسیدعلی همدانی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1394، صفحه 9-26

عبدالغفور آرزو


نظری به حرکت جدیدیۀ آسیای میانه

دوره 8، شماره 16، مهر 1386، صفحه 9-16

نماز حاتم‌اف


بحثی پیرامون چند بیت رودکی

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 23-46

حلیم‌جان زائراف