کلیدواژه‌ها = تاریخ تفسیر
مبانی نظریۀ تفسیری حکیم ترمذی

دوره 17، شماره 46، فروردین 1395، صفحه 105-139

حامد خانی (فرهنگ مهروش)