کلیدواژه‌ها = دیوان تاجیکی
مکنونه؛ آثار و سبک و اسلوب او

دوره 12، شماره 30، فروردین 1390، صفحه 100-146

عثمان کریم‌اف زیبا عبدالعزیزآوا