کلیدواژه‌ها = اثرپذیری
گل و صنوبر شیدایی و منظومه‌های فارسی

دوره 17، شماره 47، مهر 1395، صفحه 49-66

وحید رویانی کمال‌الدین ارخی


میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی و ابوعبدالله رودکی

دوره 16، شماره 45، مهر 1394، صفحه 93-104

شمس‌الدین محمدی‌اف