کلیدواژه‌ها = انجمن شاعران ایران و جهان
چند روزی در جهان شعر

دوره 11، 26 و 27، فروردین 1389، صفحه 116-147

رستم وهاب