کلیدواژه‌ها = اشتراک و افتراق
سعید نفیسی و صدرالدین عینی

دوره 10، شماره 22، فروردین 1388، صفحه 81-96

خدای‌نظر عصازاده