کلیدواژه‌ها = قنبرخان خجندی
بانوان سخنور خجند

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 13-26

موجوده اروان‌اوا