کلیدواژه‌ها = نثر شفاهی
افسانه‌ها و ترانه‌های مردم سمرقند

دوره 8، شماره 15، تیر 1386، صفحه 81-90

شادی‌گل عمراوا


مشترکات اسطوره و ژانرهای نثر شفاهی

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 49-58

عبدالجبار رحمان‌اف


چند سخن راجع به ساخت روایت

دوره 7، شماره 13، دی 1385، صفحه 77-86

دلشاد رحیم‌اف