کلیدواژه‌ها = ختلان
نگاهی به آثار تاریخی و فرهنگی ختلان

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 29-32

قهار رسولیان


تاریخ سیاسی ختلان در ظفرنامه شرف‌الدین علی یزدی

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 41-56

عبدالولی شریف‌زاده (شریف‌اف)


پیر ختلان

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 71-84

حاتم عصازاده


نظری به روابط ادبی ختلان و هند

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 97-112

غفاراوا ضمیره


ختلان از نگاه حاجی‌حسین

دوره 7، شماره 11، تیر 1385، صفحه 125-133

حسن مرادیان