کلیدواژه‌ها = تاریخ‌نامۀ طبری
سه پیراهن یوسف

دوره 6، 8 و 9، مهر 1384، صفحه 11-22

فیض‌الله بابایف