کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
شهروند کشور شعر (نقد و بررسی شعر شاه‌بیگیم)

دوره 17، شماره 47، مهر 1395، صفحه 135-152

عمر‌الدین یوسف‌اف


فرزانۀ سخن

دوره 8، شماره 14، فروردین 1386، صفحه 31-40

توردی‌خان بردی‌اوا